Archive for 09. Holmöhistoria

Stora Fjäderägg 1921 och hamnen

Foto Erik Nordblad Spridningstillstånd LM2021/027756

Stora Fjäderägg är ett mycket populärt besöksmål. Här finns förutom en fantastisk natur både fågelstation och vandrarhem. Hit kommer man med båt till hamnen i Kroken på bilden. Men kajen är i dåligt skick och hamnen uppgrundad och en ny kaj planeras. Kajen sedd från närmare håll. Det är också intressant att jämföra dagens Fjäderägg med kartbilder från tiden för Laga skifte omkring 1906. Här en karta över strömmimgsfiskets skötställen och här från Laga skifte då hamnen vid Kroken ännu inte var anlagd och som det nu är dags att återigen flytta.
År 1921 för 100 år sedan var förhållandena på Fjäderägg annorlunda mot idag
Detta beskrivs i en text av Ragnar Jirlow som publicerades i Västerbottens hembygdsförenings årsbok 1921. Nedan visas första sidan och hela texten finns här med bland annat ett särtryck av en synnerligen strikt hamnordning från 1831 för att reglera strömmingsfisket på dett lydnad och ordning desto bättre iackttagas må. Mer om fisket på Holmön och Stora Fjäderägg Västerbottens museum 2000-1.

Sven Nordblad

Kraftstationen på Holmön


Den 13 december 1940 fick Holmön för första gången elektriskt ljus från en helt unik Kraftstation i den numera förfallna byggnaden på Klementsvägen markerad med X i bilden. Anläggningen uppges vara den första i sitt slag i Sverige och det gengasaggregat som byggdes det största.
För att driva anläggningen bildade man Holmöns Elektriska förening u.p.a. med Kungl. Maj:ts tillstånd.

Kraftstationshuset är numera helt förfallet men skulle skulle kunna sättas i ordning och fungera som ett litet museum. Jämför Kraftverksmuseet i Klabböle. Det finns dokumentation till hjälp, bland annat maskinritningar som förvaras på Folkrörelsearkivet i Umeå.
Marken som Kraftstationen står på arrenderas kostnadsfritt av Holmön Byamäns samfällighetsförening. Projektledare är Karin Lundemark med hjälp av Ulla Löfgren i Holmöns Hembygdsförening.
Mer om Gengas
Wikipedia
Om gengasperioden under andra världskriget
Gengasaggregat matar en Volvo B30
Bilder från idag
1.

2.

3. Samma skylt från Flygvapenmuseet

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Maskinhuset
13. Ritning på maskinhuset

14. Holmöns kraftverk med gengasaggregatet (VK 2 november 1940)

Bilmotorn, en sidventilare på 65 hästkrafter, driver en 3-fasgenerator. Alltsammans monterat på ett maskinfundament 900×2500 cm. På södra gaveln finns en ursparing för bilkylaren.
Kraftverket en angelägenhet för hela byn
15. Kallelse till föreningssammanträde 1944-05-27

Protokollsbok för Holmöns Elektriska förening u. p. a.
1940-1956-Protokollsbok-Elverket
Tidningsklipp
1 november 1940 – Svenska Dagbladet

9 februari 1941 – Svenska Dagbladet

Sven Nordblad

Sälarnas och laxarnas ö


För drygt ett halvt århundrade sedan gjorde tidningen VK ett reportage från Holmön. Det är märkligt hur problemen då som nu är ungefär desamma. Och transportfrågan var då som nu avgörande för öns fortlevnad.
Inför Trafikverkets nyligen aviserade ytterligare försämring av kommunikationerna undrar man om avsikten är att förvandla Holmön till en sommarö när möjligheterna till arbetspendling och att bo året om försvinner.
Nej – såklart finns det ingen plan på att ytterligare avfolka Holmön, bara kortsiktiga ekonomiska överväganden från inblandade myndigheter. Allt i strid med den Förhandlingsöverenskommelse som 2007 träffades om att ge Holmön en ”säker och långsiktig trafiklösning” …

Förhandlaren Thage G Peterson

FortF dnr H 511/79 M 2


Den 5/5 1980 träffades en överenskommelse FortF-dnr-H-511-79-M2 mellan fortifikationsförvaltningen, å statens vägnar, och Holmöns byalag, om överlåtelse av byalagets samfällda mark på Holmögadd med kringliggande öar – omfattande totalt cirka 185 hektar – jämte vatten och grund – mot en ersättning av 100.000 kr.
Omräknat till ersättning per kvadratmeter innebar detta ca 5 öre. Men fanns det något alternativ för Samfälligheten?

Lite historia
Naturvårdsverket ville tidigt inrätta ett Naturreservat på Holmöarna. Bra så, men för de markområden som Naturvårdsverket inte kunde träffa frivillig överenskommelse om markköp för en mycket låg ersättning, ansökte man 1975 istället om expropriation.
Inledningsvis ställde sig Umeå kommun bakom expropriationsansökan men man ändrade sig sedan.
Försöken att expropriera markerna avbröts men istället beslutade Regeringen Jordbruksdepartementet den 22 februari 1979 om fortsatt förordnande enligt 11 § naturvårdslagen för delar av Holmöarna i Umeå kommun. Dvs brukningsförbud.
Den 15 december 1980 beslutades så om bildande av naturreservat för delar av Holmöarna med angränsande vatten, Umeå kommun.
Detta innebar fortsatt brukningsförbud med undantag för rätt till avverkning av brännved och husbehovsvirke för markägarna.
Någon intrångsersättning lämnades emellertid inte vilket är anmärkningsvärt och har ställt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i dålig dager.
Sven Nordblad

Gaddbastun – renovering av eldstad


Holmön Byamäns samfällighetsförening har efter ansökan till LONA fått bidrag med 50% för att rusta upp den fallfärdiga eldstaden i Gaddbastun (bilden) på Holmögadd och förse den med en rostfri kamin för uppvärmning och enklare matlagning. I dagarna är arbetet med eldstaden klart:
Bilder från renovering av eldstaden i Gaddbastun

Men mycket arbete med bastun återstår- som yttre och inre underhåll och TC. Tack vare Byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun Lokalt ledd utveckling och Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och även medel och frivilliga insatser från Samfällighetsföreningen hoppas vi att det senare i år kommer att gratis vara möjligt att låna fiskebastun för övernattning.
Läs mer om Gaddbastun och Holmögadd fyrplatsen.
Bokning av Samfällighetens fiskebastuar på Västra Gåsflötan, Sikskär och Rössgrundet görs på Holmöns Lanthandel tel 090-55 170.
Holmön Byamäns samfällighetsförening
Sven Nordblad

Holmögadd – Fyren och södra hamnen


Så blev det då en riktigt fin vecka i slutet av juli 2019 med sol och knappt någon vind. Perfekt alltså för en färd, även med liten båt, till Holmögadd i västra Kvarken och Sveriges sista bemannade fyr.
Närmare bestämt till södra hamnen och fyrplatsen. Den norra hamnen är den bättre skyddade hamnen medan den södra hamnen numera är närmast förstörd av västliga vindar och is.
Holmögadd var till 2003 militärt skyddsområde med kraftiga befästningar, landstigningsförbud och fotoförbud.


Film från Holmögadd som visar fyren och södra hamnen. Liksom en replik av den ursprungliga vippfyren som återuppförts av Holmögadds Intresseförening. Filmen har spridningstillstånd för visning ur totalförsvarssynpunkt (LM2019/013195) vilket torde göra den närmast unik. Foto Erik Nordblad.
Från södra hamnen går vägen upp till fyren. Man passerar bland annat fyrmästarens snedställda båthus med en slip och vinsch för underhåll och vinterförvaring av båtar. Strax ovanför finns ett kolhus där bränsle för fyren, som ursprungligen var en stenkolsfyr, och uppvärmning, förvarades. Fyren moderniserades senare.
Eftersom den södra hamnen är svår att angöra vid västliga vindar rekommenderas ett besök på Holmögadd istället till den norra hamnen med bra seglingsdjup och i lä. Därifrån leder en väg ca 3,5 km ner till fyrplatsen.
Länkar:
Holmögadds Intresseförenings webbkamera
Fyrvaktarens sista pass
En resa till Holmögadd vintern 1940
Kustartilleriet på Holmögadd 1943-2003
Sven Nordblad

Fyrvaktarens sista pass

 

Klicka för större bild
Det finns hur mycket intressant som helst att berätta om Holmögadd en ö som ligger i norra Kvarken i Västerbottens län.
Holmögadd är känt bland annat för sina farliga farvatten och som Sveriges sista bemannade fyrplats.
Men Holmögadd har också en spännande militärhistorisk bakgrund och har sedan 1940 varit ett militärt skyddsområde. Standardverket heter Holmögadd 1943-2003 60 år i marinens tjänst och kan inhandlas hos till exempel Bokus, Akademibokhandeln eller Adlibris.

Holmögadd har under nära 300 år varit av intresse för Sveriges försvar, främst genom läget mitt i Kvarken. Härifrån kan farvattnen norrut kontrolleras, liksom hamnarna och sjötrafiken till och från Bottenviken.
Här visas en karta över befästningarna på Holmögadd och ett av de artillerier som monterades ner 2003.

Området har också varit mål för fientligt angrepp: de ryska anfallen 1714, 1720, 1721 och under finska kriget 1809 skedde alla via Holmöarna och Holmögadd.
Här återges också historien om stövlarna tillhörig en rysk soldat …
Finska kriget 1808-1809 (Wikipedia) där bland annat Umeå och Sävar nämns.

Fler fakta om Gadden
SVT 1992 reportage från Holmögadd
Resa till Holmögadd 1940
Holmön Byamäns samfällighetsförenings fiskebastuar
Föreningen rustar nu gamla fiskebastuar för användning av föreningens medlemmar och för friluftslivet. Just nu finns tre bastuar iordningställda på Gåsflötaögern, Sikskär och Västra Rössgrundet. De bokas (gratis) hos Holmöns Lanthandel – Västra Kvarkens mest välsorterade telefon 090-55170.
Via bland andra Umeå kommun marknadsförs bastuarna:
Karta från ansökan om byggnadsvårdsbidrag för fiskebastun på Norrgadden, Lst AC dnr 434-149-2019
Aktuell nu för upprustning är fiskebastun på Norrgadden
På Gadden finns en så kallad Fiskebastu som ägs och förvaltas av Holmön Byamäns samfällighetsförening. Bastun är idag i dåligt skick och byamännen planerar därför att rusta upp den. För detta har man i dagarna sökt byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Västerbotten.
Bastun har gammalt ursprung och flyttades omkring 1949 från Holmön till Holmögadd för att tjäna som replipunkt för fisket i området.
Klicka på Read more för att läsa om den antikvariska utredningen om bastun …

Read more

Fiskebastuar på Holmön (2)


Lyssna på inslaget i Radio P4 Västerbotten om Sikskärsbastun på Holmön
”På Holmön kan den som vill stanna över natten numera göra det i någon av de fiskebastur Sikskärsbastun, Rossgrundbastun eller Gåsflötabastun som finns på ön.
De nyrenoverade fiskebasturna som ägs och drivs av samfällighetsföreningen, är alltså inget man badar i, utan något man bor i. Det berättar Holmöbon, Karin Lundemark, som är värd för en av basturna. Stugorna användes ursprungligen av fiskare som behövde slå läger.
– De har funnits länge, men varit lite nedgångna. De har rustats upp under vintern och gjorts tillgängliga för allmänheten, säger Karin Lundemark.
Nikolai Ahlmgren har sovit över i en av basturna på Holmön, en dryg mil från hamnen i Byviken.
– Jag har bott här en natt. Jag hade en kompis som hört från en kompis att man kunde hyra en stuga långt ut i vildmarken på Holmön, och det passade mig som handen i handsken, säger Nikolai.”

Mer om Sikskärsbastun
Sven Nordblad

Fiskebastuar på Holmön


”Fiskebastu (stuga för övernattning i jakt, fiske eller slåtter) på Sikskär, västra Ängesön. Timrad och brädfodrad, med ett enda rum. Tidigare utan innertak och med gråstensmur. Bastun blev en gång renoverad av Peter Lövgren, som avlönades för detta av Fritidskontoret i Umeå, men tidens tand har gnagt, och den är återigen i behov av upprustning, inte minst eftersom det numera regnar in.
Foto: Sune Jonsson 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum
Bild och text från bilddatabasen Minnen från Sävarådalen och Holmön 2013″
Inslag i Radio P4 Västerbotten om Sikskärsbastun
Under 2017 har Holmön Byamäns samfällighetsförening som äger bland andra fiskebastuarna Sikskär, Rössgrundet och västra Gåsflötan, rustat upp och öppnat stugorna för allmänheten. Detta har varit möjligt tack vare hjälp från Holmöbor, Holmöns Snickeri AB, Skorstenstjänst i Holmsund AB, Holmöns Utvecklingsforum, Holmöns Hembygdsförening och inte minst en generös privat donation. Bastuarna har nu ordentliga tak, fönster, brädfordring och är inredda för övernattning. Vedkaminer med kokplatta för uppvärmning är beställda och kommer på plats till säsongen 2018.
Sikskärsbastun Visitholmon.se

Nytt pannplåttak.
Nytt pannplåttak istället för det gamla spåntaket som läckte.

 

Bastuarna är av stort kulturhistoriskt värde och som man ser av den inledande bildtexten är detta inte första gången de renoveras. Under 2007 gav Länsstyrelsen upprustningsbidrag för några av dem i samarbete med Västerbottens museum.

Västra Rössgrundbastun Visitholmon.se

Långsidans västra vägg panelad. Fönstret har flyttats ut för att liva med den nya fasaden. Fönstret på södergaveln har fått
ny droppbräda och överbleck. Ytterdörr och tröskel har reparerats.
Nytt innertak har monterats. Två nya våningssängar har byggts. Ett dass är uppfört.

Gåsflötabastun Visitholmon.se

Fiskebastun på Gåsflötan renoverades omsorgsfullt 2007 med bidrag från Länsstyrelsen. Nu finns här också ett nybyggt dass och installation av en kamin väntar.

I bastuarna finns gästbok som är uppskattade av besökarna. Här de inledande sidorna från gästboken i Sikskärsbastun.
Stigen till Sikskärsbastun är ett äventyr i sig. Den går genom ett varierat Holmölandskap i naturreservatet med skog, myrar, hällmarker och strandängar. Inledningsvis över en spång behövdes stövlar eftersom vattnet i Västerfjärden har stigit en halvmeter. Det är bävrar som dämt i utloppet från Västerfjärden ner till Sörfjärden. De trivs bra och vägrar flytta. Men nu är istället stigen flyttad en bit söderut.
Holmökartan

Umeå kommun fritidskontoret som ger ut Holmökartan har i årets upplaga lagt in en ny fiskebastusymbol särskilt för de tre fiskebastuarna som är restaurerade för övernattning. Kartan kan köpas på Holmöns Lanthandel eller beställas.
Här Rössgrundbastun på södra Ängesön.

Holmöns Lanthandel
Vill man låna en fiskebastu så hämtar man nyckeln (som inte går att boka) på Holmöns Lanthandel. Det är gratis och man kan stanna upp till tre dagar. Varje bastu har en stugvärd som ser till den.
När fisket var som viktigast
När fisket var en viktig näring för Holmön användes bastuarna när man låg ute. Sikskärsbastuns läge var inte valt av en tillfällighet. Vattenståndet var högre då och kusten utanför relativt skyddad. En kanal användes för ilandläggning och på denna bild kan man fortfarande se spåren av kanalen nere till vänster upp mot höger.

Samrådsmöte med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun
Som vi sett har bidrag tidigare under åren getts till underhåll av fiskebastuarna. Både från Umeå kommun och från Länsstyrelsen genom Västerbottens museum. Sikskär och Rössgrundet ligger också inom Holmöarnas naturreservat som Länsstyrelsen är naturvårdsförvaltare för.
På samrådsmöte om naturreservatet på Länsstyrelsen den 26 oktober 2017 berättade samfällighetens representant om de åtgärder som gjorts och mötet uttryckte sitt gillande. Ett kvitto på att ansträngningarna för att öka Holmöns attraktionskraft burit frukt och att samarbetet mellan alla inblandade fungerat alldeles utmärkt.
Men viktigare ändå att ett unikt kulturhistoriskt arv bevaras för framtiden ännu många år.

Sven Nordblad

Sveriges minsta museum

Museum-1
1907 gick fiskarebefolkningen på Holmön samman och byggde ett eget salteri för inläggning av salt- och surströmming.

Holmö Sommarteater spelade 2016 familjedramat ”Salta Vindar” som Sävar Hembygdsförening dokumenterat.
Radio Västerbotten gjorde ett reportage.

Världens minsta film-museum men världens största Hasse & Tage-museum i Tomelilla är 15 kvm stort. Här är Starke Tufves stuga i Ödåkra där ändå hela 8-12 personer får plats. Amelie-Posse museet känns rymligt. Strömmuseet väger in på 8 kvm!

Holmön var tidigare Sveriges minsta kommun. Nu utmanar Holmön med Museet i Salteriet inrymt i en gammal nödtelefonkiosk på endast 3 kvm om titeln ”Sveriges minsta museum”.
Välkomna in på ett besök – men inte alla på en gång!


 

 

Rapport-Salteriet-green-ON.jpg
Fiskförädling och fiske på Holmön i ett historiskt perspektiv

Ett kompendium sammanställt av Olle Nygren från en diskussionsgrupp bestående av Gullan Dahlberg, Åke Karlsson, Gun och Melker Kriström, Olle och Jon-Olle Nygren.

Efter samtal med personer som vi vill tacka för att de så frikostigt delat med sig av kunskap, erfarenheter och minnen av verksamheten och livet vid Salteriet nämligen Tage Brakander, Karl W Edlund, Adrian Nilsson, Åke Sandström, Anna-Greta Wejdmark och John Vikander.

Där kan man t.ex läsa om ett försök att exportera surströmming till USA …

Avsnitt

Inledning
Fiske
Fiskförädling vid Salteriet på Holmön
Säljakt
Bilagor

Tändkulemotorn Pythagoras
Salteriet-01
Bild 1. Salteriet sett från sjön.

1907 gick fiskarebefolkningen på Holmön samman och byggde ett eget salteri för inläggning av salt- och surströmming, vilket gav en tryggare avsättning av fisken.

I bakgrunden till höger kan du ana vindmöllan som försåg salteriet med ström.

Salteriet-02-03
Bild 2. Grosshandlaren J.AD. Forsberg från Umeå övertog andelsslakteriet 1918

Här poserande vid surströmmingstunnorna

Bild 3. Salteriet sett från luften.

Bilden är tagen från vindmöllan som levererade ström till anläggningen. Personalen står uppradad vid väggen

Klicka på Read more för att fortsätta …
Read more

Storskiftet på Holmön 1796

170217_montage_lilla_kartan_sRGB-1280
Högupplöst karta 3508×8438 pixlar (foto Erik Nordblad 2015)
Storskiftet (källa Wikipedia) var i Sverige (med Finland) ett av regeringen understött ägoskifte av mark inom landsbygdens byar beslutad 1749, och den första större jordreformen i riket, där tegar slogs samman så att varje bonde fick ett fåtal sammanhängande åkrar.
Innan dess hade teg- eller solskiftet gällt, vilket innebar att varje gård skulle ha var sin andel av likvärdig kvalitet i byns samtliga åkergärden och ängsmarker. Det handlade om rättvisa och riskspridning. Olika gärden kunde vara mer eller mindre bördiga, torra, svårplöjda mm. Resultatet blev oftast långsmala åkertegar med relativt liten area och att de enskilda brukarna ofta måste förflytta sig långa sträckor för att kunna utnyttja alla sina åkerremsor i de olika gärdena.

Bearbetning av storskifteskartan för Holmön
1796-Storskifte-HW-16
1796-Storskifte-HW-17
Sammanställningen av Holmöns gårdar 1539-1903 återfinns i en skrift utgiven av Holmöns båtmuseum.
Holmöns gårdar 1539-1903
Från jordebok till laga skifte
Hans Wikström

ISBN 91-972562-3-4
(C) Båtmuseets Vänner Holmön
Form, A. K. Jonsson & A. Sandström
Tryckeri, NRA, Umeå
Boken kan beställas hos:
Föreningen Båtmuseets Vänner,
c/o Johan Svensson, Döbelns Plan 4, 903 22 Umeå, tfn 090-310 69
Försäljningsställen på Holmön: Lanthandeln, Båtmuseet m.fl
Originalkarta: Holmön Byamäns samfällighetsförening, Byakistan

Sven Nordblad

Holmöns kyrkas nya orgel 1959

År 1959 var ett särskilt år i Holmöns nya kyrkas historia. Kyrkan invigdes 1891 men det var ändå först 1959 som den stod färdig på riktigt. Detta år invigdes nämligen kyrkorgeln som man så länge planerat för. Medel till orgeln kom bland annat från svenskbygderna i USA.
Det blev Tostareds kyrkorgelfabrik som fick uppdraget att bygga den nya orgeln om 8 stämmor, 2 manualer och pedal. Orgeln är byggd i mahogny och är en så kallad pneumatisk orgel.
Invigningen var en stor händelse. Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och Sveriges Radio var på plats och rapporterade.

19590328-VK-sid-1
1. Svensk-amerikanare hjälpte Holmön att få den fina orgeln
68 år efter det att Holmöns nuvarande kyrka invigdes 1891 blev den igår den 27 september helt färdig i det att man äntligen fick en ordentlig orgel högtidligen invigd. Dagen till ära stod fyra präster vid altaret, kontraktsprosten Th. Lundh, Kyrkoherde Dag Nyberg, komminister K. E. Lundmark och naturligtvis den lilla församlingens egen präst Sigfrid Landin.
Det är svensk-amerikanska vänner som gjort att Holmön nu efter alla års provisorier med harmonier nu fick sin fina Tostaredorgel. Det var trettondagshelgen 1952 som det första verkliga bidraget till orgeln kom. Då gick några flickor med trettondagsstjärna och av pengarna de fick ihop lämnade de till prästen 100 kr att användas till lämpligt ändamål. Det var grunden till orgelfonden.

19590328-VK-sid-7
2. Kyrkan kostade 10.000 kr och orgeln 23.000 kr
Efter en artikel i en svensk-amerikansk tidning började sedan bidrag, större och mindre att strömma in. Vanligen kom bidragen i form av sedlar i personliga brev. 200 brev har växlats med Amerika. I kassaboken, kapitlet orgelfonden, finns t. ex. medlemmarna i föreningen Dalarna i Chicago 128:20. Försålt rådjurskött 72 kronor, stinsmöte i Boden, samt fröken Anna Karlsson, den privatperson som skänkt 5.500 kronor. Hon liksom många andra av donatorerna är svensk-amerikanska.
Dagen till ära sågs radions Gunvor Stenberg på plats. Men upptagningen kommer först i ett senare program.
Så vitt en lekman kan förstå har församlingen fått ett utomordentligt instrument.

19590328-VF-Sid-6
3. Väster-Bottens Folkblad
Den klarblå luften, de brinnande röda rönnarna och den friska, nästan varma septemberluften spelade upp sin egen symfoni som ackompanjemang till invigningen av den nya orgeln i Holmöns kyrka på söndagen. Hela bybefolkningen var på benen, och inte mindre än fyra präster och fyra spelmän var på plats för att värdigt fira evenemanget.
I Byviken tog förutom en stor del av byabefolkningen naturligtvis komminister Sigfrid Landin och kustdistriktschefen Kjell Vikström mot de anländande gästerna. Den högtidliga dagen på Holmön som blev minnesvärd, avslutades med att musikdirektör Rego Viklund spelade Bach och en rad andra kompositioner, även egna verk.

Klicka på bilden för artikel. För helsida [1] [2] [3]

20170326-Klaviatur-Holmons-orgel
Lyssna på orgeln 1975 och 2017
 
1975 när orgeln var 16 år gammal spelade Gunnel Fredriksson julhymner den 1:a advent. 2017 eller 42 år senare spelar domkyrkoorganist Lars G Fredriksson en koral som visar orgelns goda prestanda. Om två år är det sedan dags för 60-årsjubileum!

Klicka på bilden för att lyssna

Vad händer nu med orgeln
Hösten 2013 meddelades offentligt vid en församlingshelg där bland andra biskopen i Luleå stift deltog att en ”orgelfond” för Holmöns kyrka bildats samt en ”orgelkommitté”.
Vid ett möte 2014 uppgavs att orgeln haft driftstörningar, särskilt vintertid, och man har övervägt olika åtgärder. Som exempel att riva orgeln och att köpa in en begagnad piporgel från ett gravkapell i Gävle med ett utgångspris om 200.000 kr till vilket kommer installationskostnader.
På inrådan från Kyrkans verksamhetsråd och Lars G Fredriksson har man tillfrågat två entreprenörer för ett utlåtande om orgeln. Dels Rune Rönnqvist från Intonor som förespråkar en ny mekanisk orgel och dels Rolf Maul som bland annat säger:
”Hela orgeln är välbyggd och av god kvalité. Pipmaterialet likaså. Med tanke på orgelns kvalitet och historiska värde anser jag den väl värd att renovera och bevara. Orgeln har trots de besvärliga klimat- och temperaturförhållanden som råder i kyrkan (speciellt vintertid) fungerat förhållandevis väl”.
 
Kostnaden för översyn, stämning och rengöring samt ny fläktmotor beräknas till omkring 70.000 kronor. Sommaren 2016 erbjuder sig en privatperson att bekosta detta i sin helhet!
___________________
Riksantikvarieämbetets f. d. sakkunnige i orgelfrågor Niclas Fredriksson ger den 15 februari i år detta utlåtande i sammanfattning:
”Uppgifterna (om orgeln) är av sådan orgelhistorisk, person- och kulturhistorisk samt även byggnadsteknisk och musikalisk karaktär, och av sådan omfattning att det nu står klart att det kulturhistoriska värde Holmöns kyrka äger skulle minska om den nuvarande orgeln byttes ut.”
___________________
Jag kontaktar kyrkoherden Per Rylander i Sävar församling den 23 mars i år. Han berättar att man planerar att låta göra en oberoende utredning under ledning av Luleå stifts besiktningsman domkyrkoorganisten Markus Wargh. Man har också att ta hänsyn till den historiska betydelsen av Holmöns gamla orgel innan man bestämmer hur man lämpligast går vidare med frågan. Även Länsstyrelsens åsikter utifrån kulturminnesansvar kommer att inhämtas och synpunkter och önskemål som kommit fram från Holmön beaktas. Resultatet av besiktningen kommer senare att publiceras på denna sida.
Kyrkans verksamhetsråd har enats om att detta tillvägagångssätt är bra.
___________________
Man får nu hoppas att kyrkorådet fattar beslut om att bevara och renovera Holmöns kyrkas orgel så att 60-årsjubileum kan firas 2019!

Holmöns kyrkas orgelfond har bg. 5686-4291.

Sven Nordblad
___________________

 

Resa till Holmögadd vintern 1940

Idag 9 mars 2017 bjuder Kvarken på en svår färd till Holmön. Drivisen tornar upp vid Pannan. Isbrytaren Ale assisterar Capella.
Under krigsvintern 1940 har Västerbottens-Kuriren ett reportage från en annan strapatsrik resa över Kvarken. Men denna gång med häst och släde från Ostnäs, via Holmön, Grossgrunden och vidare ner till Holmögadd. Det är den omtalade ”Väderguden” som besöker fyrstationen på Gadden.

19400215-Holmogadd-Vaderguden-kalke
Men vem är ”Väderguden” som tronar i kälken? Uppenbarligen en mytomspunnen person. Känd bl.a för upptäcktsresor till Grönland och artiklar om Golfströmmen. Hans rätta namn är byrådirektören J. W Sandström och han omnämns i tidningen Teknisk Tidskrift från 1939.

19400215-VK-sid-7
Västerbottens-Kuriren 15 februari 1940
Vintervägen från Holmö by till Gadden var en ny bekantskap. Än följde vi ödsliga myrar, än kröpo vi in i skyddande skog och ibland stucko vi ut till havs där nordan bet skinnet. Självfallet var vägen inte plogad, men fålen var energisk och drog så det knakade i sele och fordon.
Vid Grossgrundet avslutades slädturen. En av fiskarstugorna var öppen, vi gingo in, funno en stor stapel drivved, fyrade på i den öppna spiseln och tinade upp oss ordentligt innan slutspurten till Gadden.
Fyrplatsen Holmögadd är en liten värld för sig själv. Antalet bofasta familjer är fyra. I detta lilla samhälle finns för närvarande tre skolpliktiga barn, och för undervisningen av dessa finnes skola.

Klicka på bilden och förstora sedan hela artikeln
Visst är det fantastiskt att staten här drev en skola för endast tre elever!

20170309_Grossgrundbastun_IMG_1049
Kanske är det just denna fiskebastu vid Grossgrundet som ägs och förvaltas av Holmön Byamäns samfällighetsförening man åsyftar
Här rustas nu bastun med nytt innertak och sovlavar och till sommaren kommer den att kunna bokas i affären Holmöns Stora Lanthandel för övernattning vid besök på Holmön.
Liksom fiskebastuarna vid Sikskäret och västra Gåsflötan.

Om Holmögadd finns mycket skrivet
Holmögadds intresseförening har satt upp en Web-kamera som varje dag visar bilder på en replik av en stenkolseldad ”vippfyr” som var den tidigaste modellen på Holmögadd.
I tidskriften Dagens Båtliv finns ett reportage om Sveriges sist bemannade fyrplats.
Holmogadd-mistsignalering-kanoner
Den ideella föreningen Svenska Fyrsällskapet har mycket information om Sveriges fyrar, inte bara den på Holmögadd utan alla de andra fyrarna Bergudden, Stora Fjäderägg och Nordvalen på och runtomkring Holmön. Där finns också en personalmatrikel med många bekanta namn från Holmön.
Undrar just vad ”Väderguden” skulle tänka om de möjliga hoten mot Golfströmmen idag.
Sven Nordblad

Gengasljuset tändes på Holmön

19401102-VK-sid-7-stolpresning
Fortfarande 1940 var många områden av Västerbotten inte elektrifierade eller 22% av hushållen, däribland Holmön. Här gäller istället fotogen- och karbidlampa som ljuskälla. Dessutom råder fotogenbrist i landet. Det är krigstid. Men nu skulle det bli ändring. I Västerbottens-Kuriren beskrivs elektrifieringen av Holmön i tre artiklar. Klicka på bilderna för att förstora.
Dokument från Holmöns Elektriska förening upa

19401008-VK-sid-3-175
Västerbottens-Kuriren 8 oktober 1940
Ljus i 3,000 hushåll på länets landsbygd.
En allmän förstämning och oro förspörjes bland befolkningen i länets icke elektrifierade delar med anledning av den redan så gott som fullständiga fotogenbristen.
Länsstyrelsen hemställer, att k. m:t antingen genom proposition till urtima riksdagen eller på annat sätt bereder medel, varigenom till länsstyrelsens förfogande kan ställas ett anslag av 382,000 kr för genomförande i största möjliga utsträckning av elektrifiering inom Västerbottens län.
Avsikten är att här uppföra ett vedgasdrivet elektricitetsverk, vilket torde vara det första i sitt slag.
19401102-VK-sid-7-175
Västerbottens-Kuriren 2 november 1940
Holmöborna vänta med spänning på att gengasljuset tändes.
Nu följde en tid av febrilt arbete. Många av dem, som förut varit motståndare och aggressiva sådana, gåvo efter hand med sig, påverkade av grannar och bekanta. De anslöto sig till ljusets anhängare och blevo till och med bland dess livligaste förkämpar.
Beslut hade efterhand fattats att fyra ljusstolpar skulle levereras av varje abonnent, och fyra dagsverken skulle utföras eller bekostas av var och en sådan.
En åttacylindrig 80 hktr:s chevroletmotor skulle utgöra drivkraften för generatorn, och motorn återigen skulle i sin tur drivas av gengasaggregatet.
19401213-VK-sid-13-175
Västerbottens-Kuriren 13 december 1940
Vedgaselektrifieringen är nu klar. Fungerar till belåtenhet.
Holmöborna höras vara storbelåtna, och komminister Algot Kyhlberg förklarar, att han aldrig kunnat tänka sig att ljuset skulle bli så bra – det bästa tänkbara säger han.
För närvarande är det ett 60-tal, vilka anslutit sig till nätet, och man kan nog beräkna att varje hushåll har minst en fem till sex ljuspunkter.
Sista gården, som hade elektriskt ljus, var den Viklundska gården längst bort i södra byn. Kanske det var särskilt roligt att se det klara ljuset strömma ut just från detta hem, liksom påminnande om att en ny tid gått upp.

Alla sidor i högupplöst PDF-format
Så småningom ersattes elektricitetsverket på Holmön av en sjökabel från fastlandet vilket naturligtvis är både mer praktiskt och ekonomiskt.
Men problemet att strömförsörja otillgängliga platser finns även idag. Det svenskgrundade företaget LeadCold utvecklar en blykyld kärnreaktor för otillgängliga områden men tekniken blir dyr och en reaktor kallad Sealer på 3 MW beräknas kosta 700 miljoner kronor när den är färdigutvecklad om kanske 10 år.
Redan idag finns däremot lokala energisystem som bygger på förnybar energi. Till exempel dessa ö-projekt eller detta skånska projekt från E.ON i Simris som beskrivs här i SVT Nyheter.
Sidorna från Västerbottens-Kuriren innehåller mycket annat också. Bilder från kriget, en kort artikel som berättar om sex månaders straffarbete för stöld av en halvsida rökt lax, oro för den allmäna prisuppgången på livsmedel, funderingar kring det lämpliga i att blanda koffein i kaffesurrogat eller renarnas ankomst till Hällaström söder om Åsele. Man får också veta att ett modernt gengasaggregat klarar 60-70 km körning på 1 hektoliter ved och ger mindre motorslitage än vid bensindrift.
Sven Nordblad

Kryddströmming på Holmövis

Recept från Holmön på kryddströmming från 1903. Det är en rejäl sats för en halv tunna strömming vilket motsvarar 60-70 liter. Kanske ett alternativ till dagens surströmming. Vi önskar Novas Inn som efterlyst gamla Holmörecept lycka till!
1903-Roberts-Kryddstromming
Strömmingen huvfdas och lägges i ättika och vatten. 2 flaskor skånsk ättiksyra tages till en half tunna strömming och följande mängder kryddor.

      Salt 5 kg
      Socker 2,5 kg
      Kryddpeppar 0,5 kg
      Vitpeppar 0,2 kg
      Kryddnejlikor 0,2 kg
      Lagerblad efter behag
      Ingefära något litet
      Spansk humle för 3 öre
      Salisylsyra 0,25 kg
      Borsyra 0,5 kg

Strömmingen lägges först i ättikan och vattnet 1 dygn eller tills den blir mjuk, varefter den aftömmes och lägges i en annan tunna, där den varvtals öfverströs med ovan nämnda kryddor. Sedan den blir färdig (vilket beror på temperaturen, men torde 6-7 veckor antagas för norm) lägges den i mindre burkar, och lake påhälles från den senare tunnan (Kryddtunnan).

Sven Nordblad

Holmön 1987 – reportage i SVT

1987-SVT-01
På SVT Play kan man nu se ett reportage från Holmön inspelat 1987. Passa på att lyssna innan det tas bort om en månad!
Frågorna är desamma nu som för 30 år sedan. Hur ska Holmön kunna överleva? Då satsade man på fårskötsel, tomat- och laxodling. Samt turism.

– Och ön är i sig själv unik. Jag brukar ibland säga att det mest unika med den här ön, det är det att den vägrar absolut att dö.
1987-SVT-04
Långt ute i norra Kvarken, en landmil ungefär från det västerbottniska fastlandet ligger Holmön – en gång Sveriges minsta kommun – nu en liten del av Umeå storkommun. Som mest bodde här 500 personer. Idag dröjer sig ett hundratal bofasta kvar på själva Holmön – huvudön i ögruppen – hårt utsatt av väder och vind. Ensligt, men ändå strategiskt belägen, och därför tidigt befolkad.
– Ja, det är väl egentligen ingen som vet – för det finns ingen dokumentation om den tidigaste bebyggelsen. Utan den får man uppskatta. Och det finns en gammal tradition som säger att det ska ha varit tre stycken fiskarlappar som kom hit en gång i världen. Traditionen talar också om vissa namn, men det finns ingen dokumentation. Ska man ha en dokumentation på konkreta personer, då får man gå ända fram till Gustav Vasas tid – och hans jordeböcker och hans skattelängder. Där finns Holmön upptagen, och där kan man få reda på namn på bofasta människor, skattelagda personer. Och det är så tidigt som 1539.
1987-SVT-02
Det är alltså fem eller sex hundra år sedan eller mer, som de första människorna bosatte sig här – men redan långt tidigare kom fiskare och säljägare hit för mer säsongsmässig bosättning. Och på Stora Fjäderägg, en annan av öarna i ögruppen, kryper just nu arkeologer från Umeå Universitet och dess centrum för arktisk kulturforskning bland mossa och stenar för att söka igenom några mycket gamla husgrunder.
– Vad håller du på att leta efter här egentligen? Jo, jag letar efter brända ben och kol. Jag hittar lite grand här, det finns mycket små bitar ben just här. Varför letar du just här? Jo, för att det här är en eldstad som finns inne i den här husgrunden som vi står i nu. Det är här man har chans att hitta bevarade ben. Sen så kan vi också hitta kol för att datera. Men det måste vara ganska länge sedan någon eldade i den här eldstaden, det ser ju tämligen igenvuxet ut? Ja, det kan vara vikingatid. 800-tal kanske.
1987-SVT-03
Det finns en mängd så kallade ”tomtningar” – små husgrunder – och just på den här platsen så finns åtminstone 13 stycken. Och dom ligger på olika höjder över havet – går upp till 15-16 meter över havet. Och vi samlar in kol- och benprover för att kol-14 datera dem – och dels avgöra om människorna varit sysselsatta med fångst. Om dom jagat fågel, om dom har fiskat. Och vilka förändringar som man kan följa då genom tiden.
Stora Fjäderägg var tidigare en bemannad fyrplats. Men fyren är sedan länge automatiserad. Och dom gamla fyrvaktarboställena disponeras nu istället av Västerbottens Ornitologiska Förening som startat en egen fågelstation här på ön. Detta för att studera flyttfåglarnas rörelser på dessa nordliga breddgrader.
– Ja, det är en lövsångare. Det är en ungfågel. Det ser man på att den är lite gul. Den var inte stor? Nej, den väger 8-9 gram ungefär. Vad ska du göra med den här nu? Nu ska jag sätta på en ring på honom. Och sedan så ska vi mäta vingen och titta hur mycket fett han har kvar. Sedan väger vi den och sedan släpper vi den.
1987-SVT-06
Vi är åter på Holmön igen. Där den till synes oundvikliga utvecklingen mot en total avfolkning tycks ha brutits – och där flera initiativ tagits för att säkra byns överlevnad. Här finns en fårfarm, och under de allra senaste åren har ytterligare enfamiljsföretag startats. Laxodlingen är ett sådant exempel, och den här tomatodlingen är ett annat.
– Vi kom hit på initiativ från Umeå Kommun. Dom ringde och frågade om vi ville flytta hit och odla tomater. Men du ägnar dig inte bara åt tomatodling? Nej, jag målar på vintern också. Och då målar jag främst akvarell. Men jag gör också textila bilder. Jag målar och trycker på tyg. Vad är det som inspirerar dig att hålla på med konstnärlig verksamhet här ute? Det är naturen och havet. Och sen är det också alla gamla hus som finns härute och gamla redskap också som talar sin historia.
1987-SVT-08.jpg
Framtiden på Holmön, hur ser den ut då?
Jo, förutom får, lax och tomater så är det nog turismen som man får lita till. Holmön är, har någon räknat ut, den plätt i Sverige där solen lyser flest antal timmar per år. Och det är ett trumfkort i kampen om själarna. Men turistnäringen är dåligt utbyggd, och förutom havsbadet med restuarang och stugby, finns här ingenting.
Jo, det vill säga. Här finns Sven Boierth som kom hit som skeppare på Vägverkets färja för några år sedan. Och som sedan jämsides med det jobbet tillsammans med sin fru Annika byggt upp ett litet trafikföretag på ön. Och Sven Boierth är bergfast övertygad om att Holmön ska överleva.
– Jaha, nog kan Holmön överleva. Det tror jag. Hur? Ja, det är satsningen på den här turismen och att få hit fler familjer som kan föras ihop med den.
1987-SVT-10
– Är det turismen som är räddningen för ön? Det är nog antagligen det, om det ska bli något större uppsving här, så är det nog bara turismen som gäller. Småindustri och hantverk? Ja, det är för tjurigt med kommunikationer. Och besvärligt att bo här ute tror jag. Det ska fraktas hit och fraktas härifrån, och det är väder och vind som lägger många hinder i vägen för det. Så det är nog bättre att turisterna kommer hit och upplever det vackra.
(Utskrift av reportaget)

Ringa olägenhet för bygden …

20160421-N201505341TIF-1a
Trafikverket har länge velat dra in underhållet av vägen till och kajen i Gäddbäcks fiskeläge och istället överföra ansvaret och kostnaderna på Holmön Byamäns samfällighetsförening vilket föreningen har överklagat. Föreningen har tillräckliga medel för att i fortsättningen kunna underhålla vägsträckan men däremot inte kajen.
Ärendet har prövats i olika instanser och nu har Regeringen Näringsdepartementet fattat beslut att Trafikverket får rätt att dra in underhållet. Dock ska man utföra en upprustning av anläggningen innan överlämnandet.

Tidigare inlägg med bakgrunden i ärendet
Holmöarnas naturreservat bildades 1980 med höga ambitioner. Det vi nu ser är en nedmontering av dessa. Visserligen kan ett indraget underhåll av Gäddbäcks fiskeläge möjligen beskrivas som en ”ringa olägenhet för bygden” men tillsammans med övrigt eftersatt underhåll inom reservatet blir en trend tydlig, att Holmöarna nu tycks satta på undantag.
Det finns nämligen flera andra projekt som hittills inte fått det stöd de förtjänar. Så t.ex bedömdes kanalen Nordisundet ursprungligen så viktig för turism och samfärdsel att man lät muddra den. Numera håller kanalen på att slamma igen utan att någon agerar.
Så här beskrevs muddringen av Nordisundet i beslut och skötselplan för reservatet:
1980-NR-Skotselplan-3-5
Och vidare:
19801125-NR-Rossgrundet-replipunkt
Det fanns en ”naturhamn” vid Rössgrundet som ansågs som en viktig ”replipunkt” för friluftslivet. Badplatsen vid Öllerskataviken är numera indragen och idag ser hamnen i Rössgrundet ut så här. Observera skylten ”Varning rasrisk”:
20160427-Rossgrundet-bryggan-1
Foto: Thorbjörn Lindberg
Sammantaget innebär det eftersatta underhållet av Gäddbäck, Nordisundet och Rössgrundet att Holmön och Holmöarnas Naturreservat allteftersom blir mindre attraktivt för naturstudier, friluftsliv och turism vilket är till stor olägenhet för bygden …
Sven Nordblad

Röda Fjädern på Holmön 1969 (2)

Vi har i en tidigare artikel med bilder från TV och VK berättat om när Holmön vann insamlingstävlingen Röda Fjädern. Men nyheten slogs också upp stort – mycket stort – i Expressen. Här en hittad löpsedel och artikel från 20 april 1969.
19690420-Expressen-lopsedel
Dessa fantastiska Holmöbor! 191 själar i Sveriges minsta kommun öste in 13 697 kronor i Röda Fjäderns fjärde division. Det var 70 kronor per invånare. På det blev dom bäst i Sverige. Men hur i fridens namn bar dom sig åt? Jo så här … (klicka på bilden och förstora artikeln i vänsterspalten)
1969-Expressen-Roda-Fjadern-1

Holmöns kyrka 1:a advent 1975

2016-Nyar-1
Vi inleder det nya året med en tillbakablick. För 40 år sedan gjordes denna inspelning i Holmöns kyrka …

Holmön är en liten ögrupp i Bottenviken utanför Umeå. Den bofasta befolkningen består av endast cirka 150 personer. Inte desto mindre håller man sig med en sångkör som under de större kyrkohögtiderna låter höra sin stämma. Det vi nu får lyssna till är några advents- och julhymner inspelade i Holmöns kyrka 1:a advent 1975.

Lyssna
Sångkören vi hörde bestod av Siv Brakander, Ellen Fredriksson, Emmy Grubbström, Alice Holmgren, Laila Jonsson, Marjatta Krisandersson, Birgitta Lindqvist, Svea Lundberg och vid orgeln Gunnel Fredriksson.
Följande hymner framfördes:
Hosianna,
Stilla natt heliga natt,
Låten er upp,
O helga natt,
Jag har hört om en stad,
Bereden väg för Herran,
Var hälsad sköna morgonstund och slutligen
Det är en ros utsprungen.

Gunnel Fredriksson spelar på orgelharmoniet till alla sånger förutom till ”Bereden väg för Herran” och ”Var Hälsad sköna morgonstund” då piporgeln från 1959 används.
Ännu tidigare bestod kören av inte mindre är 41 personer med även manliga deltagare. Det var då så trångt om utrymmet att några måste stå på stolar bakom.

Holmön 1977

Vasterbotten-1978-Holmon-1
1978 publicerades i Västerbotten nr 1 ett reportage från Holmön i ord och bild.
Många bekanta personligheter porträtteras och interiörerna från John Fredrikssons lanthandel, jordbruk, fiske, brödbak och färjan med mera väcker många minnen.
Men redan då var Holmön en avfolkningsbygd och orosmolnen hopas.

Oskar Pettersson:
1978-Oskar-P
Om framtiden:
1978-Holmon-s6

Läs hela artikeln (34 MB) från Västerbotten nr 1 1978.
Sven Nordblad