Archive for 11. Arbetarskydd

Arbetsmiljöverket om vindkraftverk

2016-AV-Enercon-skylt
Häromdagen kunde man på sidan som kallar sig Fria Vindar läsa ett inlägg under rubriken ”Resultat av Arbetsmiljöverkets marknadskontroller år 2016 – Utdrag” där besiktningsrapporter nämns för olika leverantörer av vindkraftverk som Vestas, Enercon och Siemens.
Avslutningsvis konstaterar artikelförfattaren C-E Simonsbacka:
Ovanstående utdrag ur AV:s ärenden är ett tydligt bevis på bristande svensk rättssäkerhet vid beslut om tillstånd för vindkraftsverksamhet och vid byggnadsnämndernas beslut och vid byggnadsnämndernas utfärdande av slutbesked för att vindkraftverk ska få tas i bruk”.
Skrivelser om allvarliga hälso- och säkerhetskrav som inte uppfylls har skickats till Sveriges regering, landets kommuner, länsstyrelserna och förstås media. Brottsbalken 20 kap om tjänstemissbruk / tjänstefel nämns.
Detta utlovar onekligen spännande läsning om allvarliga felaktigheter på Sveriges vindkraftverk som numera producerar 17 TWh el per år.
Men – Simonsbacka är noga med att påpeka att citaten bara är ”utdrag” ur Arbetsmiljöverkets (AV) rapporter. Var är rapporterna och vilka felaktigheter avses? Detta framgår inte

Arbetsmiljöverket hjälper gärna till med det material som utelämnats – det är nämligen allmän handling. Här är anmärkningarna i den första rapporten som avser Vestas:
1. EG-försäkran om överensstämmelse saknas. Blankett 2 sid ce2a
2. Bruksanvisning på svenska saknas.
3. Skyddsräcket vid utrymningsluckan är bristfälligt.
4. Skydd mot rörliga delar bristfälligt. Varsvik och Skaveröd: Skyddet mot rörliga delar i rotorn är bristfälligt. Mässingberget: Luckan till rotor kan inte vara märkt som utrymningsväg eftersom att det är ett fast skydd som kräver ett verktyg för att öppnas.
5. Förankringspunkter bristfälliga (för personlig skyddsutrustning). Förankringspunkter sitter väldigt högt och är svåra att nå och upptäcka.
6. Trångt att fylla på fetter, filter.
7. All märkning är inte på svenska.
8. Trångt att fylla på fetter, filter.
9. Rökdetektorn saknar varningssignal.
10. Det finns en risk att nödstoppet som är placerat under takluckan i nacellen (det vridbara tornet högst upp) går sönder om man kliver på det.

_______________________
Bilden överst visar exempel på skyltar för utrymningsväg som saknas på entredörrarna till verken från Enercon i Mjärdevi och Sälshög. Bilden nedan, också från Enercon, visar två vingmuttrar som inte är tillåtna:
2016-Enercon-rorliga-delar
_______________________
För att det inte ska uppstå några missförstånd är det viktigt att påpeka att dessa brister självklart bör åtgärdas. Arbetarskydd är viktigt!
Men att som artikelförfattaren vill påskina, så allvarliga missförhållanden föreligger att 10% av Sveriges energiproduktion bör stängas och påstå att myndighetsmissbruk föreligger är inte seriöst.
Däremot bör C-E Simonsbackas idoga arbete under 15 år med att stärka arbetarskyddet vid Sveriges vindkraftverk naturligtvis premieras!
_______________________
Nu vore det förstås lätt att jämföra vindkraftverk med bristande säkerhet vid elproduktion genom kärnkraft, se till exempel det här inslaget från Fukushima i Daily Telegraph, men det handlar ju inte inlägget idag om …
Däremot, eftersom C-E Simonsbacka stöder sig på AV är det intressant att också redovisa AV:s uppfattning i en annan fråga som rör vindkraft. Nämligen risken för ”iskast”, ”skyddsavstånd” och ”Allemansrätten”.
Så här säger AV om detta:

Är ett vindkraftverk en roterande maskin och varför är inte vindkraftverket inhägnat eller på annat sätt begränsat av en skyddszon som maskindirektivet föreskriver?
Enligt Arbetsmiljöverkets tolkning finns det inget stöd i maskindirektivet för att ställa krav på att vindkraftverk ska inhägnas. Samma bedömning har även gjorts av miljödomstolen i en dom (M-3735-09) från mars 2010, gällande ett vindkraftverk i Vara kommun. De klagande hävdade att det borde vara ett stängsel runt vindkraftverket på grund av faran för nedfallande föremål och iskast. ”Risken för sådana händelser är emellertid försvinnande liten” står det i domen, där det också konstateras att det inte föreligger några krav på inhägnande av yta intill vindkraftverket. Denna tolkning överensstämmer även med den som gjorts i andra EU-länder (regeringsbeslut 2011-03-07 framställningar i fråga om Sveriges implementering av maskindirektivet och vindkraften m.m.). I domen påpekas också att verksamhetsutövaren har ansvar för underhåll av vindkraftverk så att det inte medför olägenheter för människors hälsa.
Dessutom kan inhägnad av ett område med vindkraftverk komma att inskränka på allemansrätten och begränsa människors möjlighet till utevistelse. Allemansrätten är grunden för friluftslivet och ger människor tillgång till att vistas i naturen. I stället för att ställa krav på stängsel har tillståndsmyndigheter i vissa tillståndsbeslut ställt krav på varningsskyltar med information om risken för iskast.

Vindkraftverk frågor och svar
Hur agerar Arbetsmiljöverket nu?
Innan Arbetsmiljöverket fattar beslut i ärendet ges ni nu möjlighet att som tillverkare komma in med synpunkter samt följande dokumentation:
1. På vilket sätt har ni tänkt åtgärda de 10 bristerna som Arbetsmiljöverket beskriver i texten ovan så att maskinerna lever upp till kraven?
2. En svensk bruksanvisning för alla vindkraftverken.
3. En EG-försäkran om överensstämmelse för alla vindkraftverken.
4. En EG-försäkran om överenstämmelse/försäkran för inbyggnad för hissen för alla verken.
5. En förteckning över hur många verk av respektive modell som har släppts ut på den svenska marknaden.

Nej – Arbetsmiljöverket är alltså inte på väg att stänga ner Sveriges vindkraftverk men utför här som på andra håll ett viktigt arbete för ett bra arbetarskydd!
Sven Nordblad