Archive for 07. Turism

Stora Fjäderägg 1921 och hamnen

Foto Erik Nordblad Spridningstillstånd LM2021/027756

Stora Fjäderägg är ett mycket populärt besöksmål. Här finns förutom en fantastisk natur både fågelstation och vandrarhem. Hit kommer man med båt till hamnen i Kroken på bilden. Men kajen är i dåligt skick och hamnen uppgrundad och en ny kaj planeras. Kajen sedd från närmare håll. Det är också intressant att jämföra dagens Fjäderägg med kartbilder från tiden för Laga skifte omkring 1906. Här en karta över strömmimgsfiskets skötställen och här från Laga skifte då hamnen vid Kroken ännu inte var anlagd och som det nu är dags att återigen flytta.
År 1921 för 100 år sedan var förhållandena på Fjäderägg annorlunda mot idag
Detta beskrivs i en text av Ragnar Jirlow som publicerades i Västerbottens hembygdsförenings årsbok 1921. Nedan visas första sidan och hela texten finns här med bland annat ett särtryck av en synnerligen strikt hamnordning från 1831 för att reglera strömmingsfisket på dett lydnad och ordning desto bättre iackttagas må. Mer om fisket på Holmön och Stora Fjäderägg Västerbottens museum 2000-1.

Sven Nordblad

Sälarnas och laxarnas ö


För drygt ett halvt århundrade sedan gjorde tidningen VK ett reportage från Holmön. Det är märkligt hur problemen då som nu är ungefär desamma. Och transportfrågan var då som nu avgörande för öns fortlevnad.
Inför Trafikverkets nyligen aviserade ytterligare försämring av kommunikationerna undrar man om avsikten är att förvandla Holmön till en sommarö när möjligheterna till arbetspendling och att bo året om försvinner.
Nej – såklart finns det ingen plan på att ytterligare avfolka Holmön, bara kortsiktiga ekonomiska överväganden från inblandade myndigheter. Allt i strid med den Förhandlingsöverenskommelse som 2007 träffades om att ge Holmön en ”säker och långsiktig trafiklösning” …

Förhandlaren Thage G Peterson

Gaddbastun – renovering av eldstad


Holmön Byamäns samfällighetsförening har efter ansökan till LONA fått bidrag med 50% för att rusta upp den fallfärdiga eldstaden i Gaddbastun (bilden) på Holmögadd och förse den med en rostfri kamin för uppvärmning och enklare matlagning. I dagarna är arbetet med eldstaden klart:
Bilder från renovering av eldstaden i Gaddbastun

Men mycket arbete med bastun återstår- som yttre och inre underhåll och TC. Tack vare Byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun Lokalt ledd utveckling och Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och även medel och frivilliga insatser från Samfällighetsföreningen hoppas vi att det senare i år kommer att gratis vara möjligt att låna fiskebastun för övernattning.
Läs mer om Gaddbastun och Holmögadd fyrplatsen.
Bokning av Samfällighetens fiskebastuar på Västra Gåsflötan, Sikskär och Rössgrundet görs på Holmöns Lanthandel tel 090-55 170.
Holmön Byamäns samfällighetsförening
Sven Nordblad

Holmögadd – Fyren och södra hamnen


Så blev det då en riktigt fin vecka i slutet av juli 2019 med sol och knappt någon vind. Perfekt alltså för en färd, även med liten båt, till Holmögadd i västra Kvarken och Sveriges sista bemannade fyr.
Närmare bestämt till södra hamnen och fyrplatsen. Den norra hamnen är den bättre skyddade hamnen medan den södra hamnen numera är närmast förstörd av västliga vindar och is.
Holmögadd var till 2003 militärt skyddsområde med kraftiga befästningar, landstigningsförbud och fotoförbud.


Film från Holmögadd som visar fyren och södra hamnen. Liksom en replik av den ursprungliga vippfyren som återuppförts av Holmögadds Intresseförening. Filmen har spridningstillstånd för visning ur totalförsvarssynpunkt (LM2019/013195) vilket torde göra den närmast unik. Foto Erik Nordblad.
Från södra hamnen går vägen upp till fyren. Man passerar bland annat fyrmästarens snedställda båthus med en slip och vinsch för underhåll och vinterförvaring av båtar. Strax ovanför finns ett kolhus där bränsle för fyren, som ursprungligen var en stenkolsfyr, och uppvärmning, förvarades. Fyren moderniserades senare.
Eftersom den södra hamnen är svår att angöra vid västliga vindar rekommenderas ett besök på Holmögadd istället till den norra hamnen med bra seglingsdjup och i lä. Därifrån leder en väg ca 3,5 km ner till fyrplatsen.
Länkar:
Holmögadds Intresseförenings webbkamera
Fyrvaktarens sista pass
En resa till Holmögadd vintern 1940
Kustartilleriet på Holmögadd 1943-2003
Sven Nordblad

Hämma inte utvecklingen mer – lös färjeproblematiken


Holmön har många utmaningar. Vissa kräver de boendes engagemang. Men det finns frågor där berörda myndigheter måste ta sitt självklara ansvar: Trafikverket måste omedelbart ordna en stabil och väl fungerande kommunikationslänk mellan Holmön och fastlandet! För att inte hämma öns fortsatta utveckling är det nödvändigt att en gång för alla lösa färjeproblematiken.
Debattartikel i VK
Holmön, en skärgårdsby en mil ut i havet utanför Umeå, har de senaste åren haft en positiv utvecklingstrend med en ökning av antalet fast- och deltidsboende. Här finns en året-runt-öppen lanthandel, restaurang, flera vandrarhem, ett prisbelönt båtmuseum och populära och välbesökta kulturaktiviteter som Visfestival, Jazzfestival och Sommarteater. Ögruppen är därtill Sveriges största marina naturreservat och har mycket storslagen natur.
Vi som skriver den här artikeln har under flera år jobbat tillsammans för att utveckla Holmön så väl som samhälle att bo och leva i som besöksmål för både kortväga och långväga turister. Som alltid när det handlar om utveckling i glesbygd finns det många utmaningar, vilket vi på Holmön traditionellt sett varit bra på att hantera och ta oss an. Tyvärr har vi dock ett problem som är större än alla andra.
Att färjetrafiken till och från Holmön varit ett sorgebarn under lång tid vet alla som följt skriverierna i media genom åren. I Västerbottens-Kuriren den 27 mars publicerades en lång artikel som gav en bild av ö-livet och vinterns färjeproblematik. Här vill vi som drabbas av problemen förtydliga de aktuella problemställningarna.
Holmöleden har varit allmän väg sedan 1930-talet. Trafikverket har varit ensamt ansvarigt för trafiken på Holmöleden, året om, sedan 2007.
År 2013 beslutade man att ersätta den då 30 år gamla färjan Helena Elisabeth med en åtta år äldre båt, Capella. Capella har sedan sommaren 2015 trafikerat Holmöleden, dock med stora avbrott på grund av återkommande tekniska problem.
Helena Elisabeth, som har mindre gods- och passagerarkapacitet än sin efterträdare, har behållits som reservfärja. Hon har ofta fått ställa upp när Capella varit ur drift. Under i princip hela 2018 låg Capella på varv på grund av ett roderhaveri, vilket innebar problem för samtliga näringsidkare, alla öbor samt turister.
Mest påtaglig blev situationen under sommarsäsongen då den gamla färjan snabbt blev full (Helena Elisabeth tar 59 passagerare jämfört med Capellas 150). Besvikna Holmöbor och turister fick vänta i timmar på nästa tur, eller uppgivet vända hem.
Holmöns största arrangemang, Visfestivalen drabbades hårt ekonomiskt då besöksantalet under sommarens festival minskade med 30 procent, trots det fantastiska sommarvädret.
I vissa frågor behöver berörda myndigheter ta sitt självklara ansvar. I frågan om kommunikationerna vilar ansvaret tveklöst på Trafikverket:
Under hösten 2018 meddelade Trafikverket att man inte avser använda sina fartyg under vintern då isgång sliter för mycket på de ålderstigna fartygen. Snart därefter meddelades utan förvarning att man inte längre anser sig ha ansvar för att upprätthålla vintertrafiken till Holmön överhuvudtaget. Ett ställningstagande som går stick i stäv med tidigare beslut och som självfallet är ett mycket hårt slag mot alla verksamheter på ön.
När isen så började lägga i slutet av januari upptogs trafiken först med helikopter och sedan med svävare. Svävaren, som endast får användas på fast is hann trafikera leden i tretton dagar innan den återigen fick ställas åt sidan då isen försvann den 28 februari.
Vi fick ännu en gång förlita oss på en väderkänslig helikopter som sporadiskt upprätthöll trafiken fram till och med den 21 mars då färjan Helena Elisabeth började trafikera Holmöleden. Först den 1 april kunde den nyköpta färjan Capella återgå i trafik. Hur länge hon är i trafik denna gång vågar vi inte gissa.
Läget är nu mycket svårt. En besvärlig sommar följt av en ännu värre vinter har tärt på Holmöborna och öns verksamheter. Orsaken är enkel – Trafikverket har inte investerat i en långsiktig lösning för Holmöleden.
”Hela Sverige ska leva” basuneras just nu ut från regeringshåll. På Holmön har vi ett rikt föreningsliv med stort ideellt engagemang och drivna entreprenörer. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla bygden.
Vi kan dock inte lösa alla problem själva. I vissa frågor behöver berörda myndigheter ta sitt självklara ansvar. I frågan om kommunikationerna vilar ansvaret tveklöst på Trafikverket: Vi kräver att Trafikverket tar sitt ansvar och omedelbart ordnar en stabil och väl fungerande kommunikationslänk mellan Holmön och fastlandet!
Lars Berglund, vägentreprenör
Magnus Carlsson, Novas Inn
Agneta Edlund,
Sandvikstjärns samfällighetsförening
Fredrik Elgh,
Stiftelsen Holmöns båtmuseum & besökscentrum
Gustaf Egnell, Postroddsföreningen
Åsa Engman, Ö-Miljö
Olle Forsgren, Hamnföreningen
Per Hansson och Martina Popermajer, Vox Natura
Leena Hortell, Visfestival Holmön
Tarja Lindkvist, Holmöns sommarteater
Susanne Lundberg och Peter Tornberg, lantbrukare
Karin Lundemark, Holmöns utvecklingsforum
Josefin Lämås, Berguddens vandrarhem
Petter Lämås, Kommunikationsgruppen Holmön
Ulla Löfgren, Holmöns hembygdsförening
Sven Nordblad, Holmön byamäns samfällighetsförening
Olle Nygren, Damina AB
Björn Olsen, Holmöns sjöängar
Jorik Otterbjörk, Holmöns lanthandel
Egil Sandström, Holmöns snickeri
Joar Sandström, STF Stora Fjäderägg
Mona Skoglund, Holmö SeaJazz
Kent Stecksén, HolmöService
Mikael Taflin, Ängesöns vägsamfällighetsförening
Clarissa Tegström, Kaplangården
Bert Tegström, Tegströms Gräv Entreprenad

_________________________________________________
Läs mer:

Klicka på bilden för att läsa Umeå kommun Strategier för framtiden för Holmön antagen av Kommunstyrelsen 2013-01-25.
Utdrag ur övergripande målsättning för Holmön:
• Det ska vara möjligt att bo, arbeta och bedriva verksamheter på Holmön. Likaså ska det vara möjligt att ha daglig arbetspendling till/från fastlandet.
• Det stora värdet av Holmöns unika natur- och kulturmiljö ska tillvaratas, utvecklas och marknadsföras för besöks-, rekreations- och turiständamål för såväl lokala, regionala som andra målgrupper.
• Bofast befolkning på Holmön. Minst 100 personer i en nära framtid.
• En kärna av fast boende utgör fundamentet för en fungerande samhällsbildning. För att kunna vända trenden av befolkningsminskning och få till en ökning av den fasta befolkningen krävs att en rad faktorer samverkar.
• Det måste vara möjligt att bo på Holmön och ändå kunna försäkra sig om en utkomst som är tillräcklig för att klara livet och vardagen. Det betyder att det antingen finns arbetstillfällen på ön eller inom rimligt pendlingsavstånd.
• För att kunna locka fler boende till Holmön krävs även att det går att skapa en attraktiv boendemiljö med acceptabel standard samt att det finns en fungerande offentlig och kommersiell service, anpassad till befolkningens storlek och sammansättning.

_________________________________________________
Lennart Holmlund bloggar i VK om Holmötrafiken

Greta – skolstrejk för klimatet


Mynttorget mot Riksdagshuset i Gamla stan i Stockholm idag 15 mars 2019. Demonstration för klimatet, trots gråväder. Och på många andra platser i Sverige. Minst tiotusen just här – alla får inte plats – men också hundratusentals över hela världen och skolstrejkerna för klimatet skriver historia.
Så mycket har skrivits om klimathotet. Inte bara på denna sida. Som här en genomgång av 197 myter om klimatet. En del har väl tvivlat men numera hörs de knappast. Några menar också fortfarande att jorden är platt.
En följd av ökad medvetenhet har blivit att alltfler väljer en svemester eller som det också kallas hemester dvs att istället för att resa långt bort upptäcka allt fint som finns hemmavid. Klimatsmart!
Holmön – Sveriges soligaste ö är förresten ett utmärkt semestermål i sommar!
Klicka på Read more för att läsa en artikel som 270 klimatforskare skrivit i DN.

Read more

Fyrvaktarens sista pass

 

Klicka för större bild
Det finns hur mycket intressant som helst att berätta om Holmögadd en ö som ligger i norra Kvarken i Västerbottens län.
Holmögadd är känt bland annat för sina farliga farvatten och som Sveriges sista bemannade fyrplats.
Men Holmögadd har också en spännande militärhistorisk bakgrund och har sedan 1940 varit ett militärt skyddsområde. Standardverket heter Holmögadd 1943-2003 60 år i marinens tjänst och kan inhandlas hos till exempel Bokus, Akademibokhandeln eller Adlibris.

Holmögadd har under nära 300 år varit av intresse för Sveriges försvar, främst genom läget mitt i Kvarken. Härifrån kan farvattnen norrut kontrolleras, liksom hamnarna och sjötrafiken till och från Bottenviken.
Här visas en karta över befästningarna på Holmögadd och ett av de artillerier som monterades ner 2003.

Området har också varit mål för fientligt angrepp: de ryska anfallen 1714, 1720, 1721 och under finska kriget 1809 skedde alla via Holmöarna och Holmögadd.
Här återges också historien om stövlarna tillhörig en rysk soldat …
Finska kriget 1808-1809 (Wikipedia) där bland annat Umeå och Sävar nämns.

Fler fakta om Gadden
SVT 1992 reportage från Holmögadd
Resa till Holmögadd 1940
Holmön Byamäns samfällighetsförenings fiskebastuar
Föreningen rustar nu gamla fiskebastuar för användning av föreningens medlemmar och för friluftslivet. Just nu finns tre bastuar iordningställda på Gåsflötaögern, Sikskär och Västra Rössgrundet. De bokas (gratis) hos Holmöns Lanthandel – Västra Kvarkens mest välsorterade telefon 090-55170.
Via bland andra Umeå kommun marknadsförs bastuarna:
Karta från ansökan om byggnadsvårdsbidrag för fiskebastun på Norrgadden, Lst AC dnr 434-149-2019
Aktuell nu för upprustning är fiskebastun på Norrgadden
På Gadden finns en så kallad Fiskebastu som ägs och förvaltas av Holmön Byamäns samfällighetsförening. Bastun är idag i dåligt skick och byamännen planerar därför att rusta upp den. För detta har man i dagarna sökt byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Västerbotten.
Bastun har gammalt ursprung och flyttades omkring 1949 från Holmön till Holmögadd för att tjäna som replipunkt för fisket i området.
Klicka på Read more för att läsa om den antikvariska utredningen om bastun …

Read more

Med kanot genom Nordsundet


En perfekt höstdag i oktober med sol, knappt någon vind och framförallt – högvatten +45,1 cm över. Då passar det bra att paddla kanot genom Nordsundet, alltså den smala kanal som skiljer Holmön från Ängesön. Idag en rännil tack vare landhöjningen som sakta grundar upp den men fortfarande farbar under gynnsamma förhållanden.

Film som visar kanalen från Gäddbäckssundet sydväst från Koögern via Haraskeket och Roarhålet ut till Kvarken i nordöst. Foto Erik Nordblad.
Riksintressen
Kanalen Nordsundet ingår i Natura 2000 och Holmöarnas naturreservat. Det ingår dessutom i Riksintresse för Friluftsliv AC 8 och i väster och öster Riksintresse för yrkesfiske. Området marknadsförs av Umeå kommun liksom av Länsstyrelsen Västerbotten som friluftsområde.
Huvudkriterier enligt Riksintresse friluftsliv AC 8 för Holmöarna:
1. Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturlandskapet.
2. Område med särskilt goda förutsättningar för land och vatten anknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Se vidare bilagorna i slutet av artikeln.
Bevara kanalen Nordsundet
Kanalen fungerade i gångna tider som en viktig förbindelselänk mellan västra sidan med fiskeläget i Gäddbäck och fiskevattnen i öster och Stora Fjäderägg. Idag är Gäddbäckssundet och kanalen kanske främst en farväg som ger oss möjlighet att studera Naturreservatet från vattnet under lugnare förhållanden – Holmöarnas ytterskärgård passar utmärkt för kajakpaddling men för de med kanadensare är vind och strömmar ofta alltför riskabla.
Genom den kraftig landhöjningen, ungefär 0,85 cm år, flyter allt mindre vatten genom kanalen och ofta är den helt avsnörd. Något men inte tillräckligt motverkas detta av havsnivåhöjningen som idag är ungefär 0,30 cm/år. Bilden visar havsvattenståndet sedan 1892 vid Ratan den 1 oktober varje år. Vattenståndet låg tidigare väl över en meter högre än idag. Senast det var högre än i år var 2005. Uppgifterna från SMHI.

Vattenståndet från 2018-05-01 till 2018-10-28 visar mycket lågt vatten fram till mitten av augusti.

Om strömmen av friskt vatten genom kanalen uteblir kommer fiske och fiskreproduktion i Gäddbäckssundet på sikt att försvåras vilket i så fall inte är i enlighet med det uppsatta riksintresset för yrkesfiske. Och särskilt som ett av byns avvattningsdiken (”afloppsdike”) rinner ut i Gäddbäckssundet vilket innebär ökad risk för övergödning, algtillväxt och igenväxning.
Kanalen har muddrats under 1980-talet och detta syns tydligt i filmen. Man noterade då att vattenkvalitén förbättrades, särskilt i Gäddbäckssundets västra del. Att nu rensa kanalen igen så att den är väl farbar och ger ett ökat flöde även under låg- och medelvattenstånd borde vara en fråga alla kan ena sig om. Här ett utdrag ur beslut och skötselplan för naturreservatet:


Holmön Byamäns samfällighetsförening söker LOVA-bidrag för att utreda kanalen
Länsstyrelsens svar 2018-05-17 på LOVA-ansökan:
Detta är ett svar på den intresseanmälan som gjorts för att eventuellt komma in med en fullständig ansökan om LOVA bidrag för att genomföra:
”En förstudie av vattenflöden och tekniska möjligheter att öka vattengenomströmningen i den uppgrundade kanalen Nordsundet på Holmön och vilka effekter det skulle ha på vattenkvalitén i Gäddbäckssundet och påverkan på fiskreproduktionen”.

Pågående förändring med uppgrundning i Nordsundet och Gäddbäckssundet är ett naturligt skeende som skapar värdefulla variationsrika kustmiljöer för de växter och djur som lever där. De aktuella sunden ingår både i ett N2000-område och i ett naturreservat. Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att muddra i reservatet och i bevarandeplanen (kopplat till Natura 2000) har landhöjningsmiljöer ett prioriterat bevarandevärde.
Enligt LOVA-förordningen kan bidrag ges till projekt som bl a syftar till att genomföra åtgärder för att minska belastning av näringsämnen till vatten och för att genomföra åtgärder så att vatten med sämre än god status kan nå beslutade miljökvalitetsnormer. Omkringliggande vatten har idag en god vattenstatus enligt vattenmyndigheternas klassning och miljökvalitetsnormen anger att ingen försämring får ske.
Med stöd av detta vill vi meddela att en fullständig LOVA ansökan inte är nödvändig. Det föreslagna projektet kan inte prioriteras med utgångspunkt i LOVA-förordningen och kommer därför inte att kunna tilldelas medel. Reservatsföreskrifterna anger vidare att det inte är tillåtet att genomföra en muddringsåtgärd i området.
Bifogat finns en kartbild som redovisar gränserna för reservatet och natura 2000 området samt nedan visas ett urklipp från VISS (VattenInformationssystemSverige, Vattenkartan) som redovisar att omkringliggande statusklassade vatten redan uppnår miljökvalitetsnormen god ekologisk status.

Natura 2000 bevarandeplan för Holmöarna
I planen Natura 2000 för Holmöarna nämns återkommande ”bevara” men för att bevara viktiga funktioner och naturtyper måste man ibland ingripa eller som här varsamt underhålla vattenflödet genom Nordsundet. Att effekterna av landhöjning skulle ha företräde över bevarandet av Gäddbäckssundet och kanalen till glädje och nytta för friluftsliv och fiskevård känns svårt att acceptera.
Om vi tittar närmare på Nordsundet i planen ser vi att denna är definierad som naturtyp 1160 – Stora vikar och sund:

Går man vidare till Naturvårdsverkets vägledning för naturtyp 1160 läser man:


Genom den snabba landhöjningen finns det nu mycket stor risk för att Nordsundet naturtyp 1160 snart kommer att försvinna på grund av uppgrundning och bristande ”konnektivitet” mellan västra Kvarken och Gäddbäckssundet …
Sammanfattning
Naturreservatet är riksintresse för naturvård och ingår i nätverket Natura 2000 enligt både Art- och Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Men här finns också riksintresse Friluftsliv och Yrkesfiske. Och hur prioriterar man då? Länsstyrelsen säger så här:
Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål, måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras.
Kanhända är en LOVA-ansökan för att undersöka vattenkvalitén i Gäddbäck för kanalen inte rätt väg fram för att bevara den. Att ansökan avslås (på förhand) på andra grunder än kriterierna för LOVA är däremot problematiskt och visar att en helhetssyn inte tillämpas vid bedömningen. Helt klart är bevarandet av kanalen bemyndigat enligt skrivningen i reservatsbeslutet 1980 och intentionerna för riksintresse Friluftsliv och Yrkesfiske samt enligt riktlinjerna i Natura 2000 att behålla och utveckla ett livskraftigt Holmön, och bör nu prioriteras.
Löfte om tillstånd/dispens för en varsam muddring av kanalen Nordsundet bör därför lämnas av Länsstyrelsen. En annan men senare fråga är förstås hur detta sedan ska finansieras. Den tidigare muddringen utfördes delvis som en arbetsmarknadsåtgärd. Idag bör diskussionen om finansiering föras förslagsvis mellan Länsstyrelsen som är reservatsförvaltare, Umeå Kommun, HUF (Holmöns Utvecklings Forum) och Holmön Byamäns samfällighetsförening.
Praktiska åtgärder
För att återställa kanalen så att den blir farbar både för kanot och småbåtar som på 1980-talet behöver egentligen inte så mycket göras. Problemet med landhöjningen ska inte överdrivas. Landhöjning 0,85 cm/år minus havsnivåhöjning 0,30 cm/år innebär en förlust på knappt 20 cm. Till detta kommer slam som samlats i vissa passager.
Först och främst behövs nu en teknisk undersökning för att fastställa kanalens kondition och ett åtgärdsförslag.
Skrivelse om Nordsundet
Eller som det uttrycks i en skrivelse från många Holmöbor till Länsstyrelsen i samband med att Naturreservatet nu är under revidering:
För att underlätta/möjliggöra fiske inom så stora delar av vattnen runt ögruppen som möjligt har muddring av ett antal kortare sträckor utförts. På just de platser där muddringen utförs innebär åtgärden givetvis en påverkan genom ökad vattengenomströmning, vilket i sin tur i första hand kan påverka vegetationssammansättning och syresättning av bottensediment.
Givet det mycket stora antal vikar inom Holmöarna, som är under kontinuerlig uppgrundning och avsnörning, så kan fortsatt öppethållande av ett mycket litet fåtal passager genom muddring på intet vis påverka naturvärdena inom reservatet i stort.
En försiktig förbättring av vattenleden genom Norrsundet kan istället bidra till att skapa ökade naturvärden för besöksnäringen med tillgång till en småbåtsled till östra sidan av Holmöarna och natursköna kanotleder. Detta kan även skapa arbetstillfällen, som kan ge biinkomster, i enlighet med målen i Natura 2000.

Att bevara unik natur och förhållanden på Holmöarna är inte detsamma som att inget göra och bara låta allt förfaras och växa igen. Titta gärna på filmen igen och fundera på om detta inte är värt att bevara för framtiden!
Sven Nordblad
__________________________________
Bilagor:
Umeå-Kommun-friluftsområden
Riksintresse_Friluftsliv_AC_8_Holmöarna_VB2014
Riksintresseområden-i-Västerbottens-län

Riksintresse-fiske-finfo2006_1

Bevarandeplan-512-7784-2016-Lst-AC-N2000-Holmöarna
Naturvårdsverket-vl-1160-stora-vikar-sund

Fiskebastuar på Holmön (2)


Lyssna på inslaget i Radio P4 Västerbotten om Sikskärsbastun på Holmön
”På Holmön kan den som vill stanna över natten numera göra det i någon av de fiskebastur Sikskärsbastun, Rossgrundbastun eller Gåsflötabastun som finns på ön.
De nyrenoverade fiskebasturna som ägs och drivs av samfällighetsföreningen, är alltså inget man badar i, utan något man bor i. Det berättar Holmöbon, Karin Lundemark, som är värd för en av basturna. Stugorna användes ursprungligen av fiskare som behövde slå läger.
– De har funnits länge, men varit lite nedgångna. De har rustats upp under vintern och gjorts tillgängliga för allmänheten, säger Karin Lundemark.
Nikolai Ahlmgren har sovit över i en av basturna på Holmön, en dryg mil från hamnen i Byviken.
– Jag har bott här en natt. Jag hade en kompis som hört från en kompis att man kunde hyra en stuga långt ut i vildmarken på Holmön, och det passade mig som handen i handsken, säger Nikolai.”

Mer om Sikskärsbastun
Sven Nordblad

Fiskebastuar på Holmön


”Fiskebastu (stuga för övernattning i jakt, fiske eller slåtter) på Sikskär, västra Ängesön. Timrad och brädfodrad, med ett enda rum. Tidigare utan innertak och med gråstensmur. Bastun blev en gång renoverad av Peter Lövgren, som avlönades för detta av Fritidskontoret i Umeå, men tidens tand har gnagt, och den är återigen i behov av upprustning, inte minst eftersom det numera regnar in.
Foto: Sune Jonsson 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum
Bild och text från bilddatabasen Minnen från Sävarådalen och Holmön 2013″
Inslag i Radio P4 Västerbotten om Sikskärsbastun
Under 2017 har Holmön Byamäns samfällighetsförening som äger bland andra fiskebastuarna Sikskär, Rössgrundet och västra Gåsflötan, rustat upp och öppnat stugorna för allmänheten. Detta har varit möjligt tack vare hjälp från Holmöbor, Holmöns Snickeri AB, Skorstenstjänst i Holmsund AB, Holmöns Utvecklingsforum, Holmöns Hembygdsförening och inte minst en generös privat donation. Bastuarna har nu ordentliga tak, fönster, brädfordring och är inredda för övernattning. Vedkaminer med kokplatta för uppvärmning är beställda och kommer på plats till säsongen 2018.
Sikskärsbastun Visitholmon.se

Nytt pannplåttak.
Nytt pannplåttak istället för det gamla spåntaket som läckte.

 

Bastuarna är av stort kulturhistoriskt värde och som man ser av den inledande bildtexten är detta inte första gången de renoveras. Under 2007 gav Länsstyrelsen upprustningsbidrag för några av dem i samarbete med Västerbottens museum.

Västra Rössgrundbastun Visitholmon.se

Långsidans västra vägg panelad. Fönstret har flyttats ut för att liva med den nya fasaden. Fönstret på södergaveln har fått
ny droppbräda och överbleck. Ytterdörr och tröskel har reparerats.
Nytt innertak har monterats. Två nya våningssängar har byggts. Ett dass är uppfört.

Gåsflötabastun Visitholmon.se

Fiskebastun på Gåsflötan renoverades omsorgsfullt 2007 med bidrag från Länsstyrelsen. Nu finns här också ett nybyggt dass och installation av en kamin väntar.

I bastuarna finns gästbok som är uppskattade av besökarna. Här de inledande sidorna från gästboken i Sikskärsbastun.
Stigen till Sikskärsbastun är ett äventyr i sig. Den går genom ett varierat Holmölandskap i naturreservatet med skog, myrar, hällmarker och strandängar. Inledningsvis över en spång behövdes stövlar eftersom vattnet i Västerfjärden har stigit en halvmeter. Det är bävrar som dämt i utloppet från Västerfjärden ner till Sörfjärden. De trivs bra och vägrar flytta. Men nu är istället stigen flyttad en bit söderut.
Holmökartan

Umeå kommun fritidskontoret som ger ut Holmökartan har i årets upplaga lagt in en ny fiskebastusymbol särskilt för de tre fiskebastuarna som är restaurerade för övernattning. Kartan kan köpas på Holmöns Lanthandel eller beställas.
Här Rössgrundbastun på södra Ängesön.

Holmöns Lanthandel
Vill man låna en fiskebastu så hämtar man nyckeln (som inte går att boka) på Holmöns Lanthandel. Det är gratis och man kan stanna upp till tre dagar. Varje bastu har en stugvärd som ser till den.
När fisket var som viktigast
När fisket var en viktig näring för Holmön användes bastuarna när man låg ute. Sikskärsbastuns läge var inte valt av en tillfällighet. Vattenståndet var högre då och kusten utanför relativt skyddad. En kanal användes för ilandläggning och på denna bild kan man fortfarande se spåren av kanalen nere till vänster upp mot höger.

Samrådsmöte med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun
Som vi sett har bidrag tidigare under åren getts till underhåll av fiskebastuarna. Både från Umeå kommun och från Länsstyrelsen genom Västerbottens museum. Sikskär och Rössgrundet ligger också inom Holmöarnas naturreservat som Länsstyrelsen är naturvårdsförvaltare för.
På samrådsmöte om naturreservatet på Länsstyrelsen den 26 oktober 2017 berättade samfällighetens representant om de åtgärder som gjorts och mötet uttryckte sitt gillande. Ett kvitto på att ansträngningarna för att öka Holmöns attraktionskraft burit frukt och att samarbetet mellan alla inblandade fungerat alldeles utmärkt.
Men viktigare ändå att ett unikt kulturhistoriskt arv bevaras för framtiden ännu många år.

Sven Nordblad

Naturvårdsverket om fågelsjö på Holmön

Vi på Holmöns Sjöängar ställde åter frågan till Naturvårdsverket (NV) om våra planer på att anlägga en våtmark för fåglar på Holmön. Vi var intresserade av Naturvårdsverkets aktuella inställning till projektet som sådant och om det kunde betraktas som en så kallad ”kompensationsåtgärd” för till exempel ett vindkraftsprojekt.
Frågan landade hos Claes Svedlindh som svarade så här:
”Tack för din fråga om en våtmark för fåglar på Holmön. Vi har en ny organisation på Naturvårdsverket och jag är ny chef för Naturavdelningen. Projektet låter mycket positivt generellt sett men det behöver förstås prövas i vederbörlig ordning. (…)
Detta är ju inte ett kompensationsprojekt med syfte att kompensera för ett intrång så då är det inte något som påverkar en eventuell prövning av tillstånd till vindkraft. Det som står i handboken, som citeras, är ju när verksamhetsutövaren åtar sig att kompensera för ett intrång och att det inte ska påverka tillåtligheten. En annan typ av situation.
Hur som helst – lycka till med det fortsatta arbetet med att få till fler myllrande våtmarker.
Mvh
Claes Svedlindh
Chef Naturavdelningen”

Den allmänna inställningen på Holmön är att vi måste försöka hitta lösningar som möjliggör öns fortlevnad med kommunikationer och social service året om för fastboende och besökare. En våtmark kommer att gynna fågellivet på ön och innebära ett intressant utflyktsmål. Låt oss jobba gemensamt för detta istället för att motarbeta!
Sven Nordblad

Artikel i FiV om Holmöns sjöängar

FiV_nr_1_2017_Storspov
Tidningen Fåglar i Västerbotten som ges ut av VOF – Västerbottens Ornitologiska Föreningen har i sitt senaste nummer en artikel om Holmöns sjöängar. Det är mycket glädjande att man på detta vis uppmärksammar planerna på en fågelsjö på Holmön!

FiV-1-2017-Holmons-Sjoangar-1
1. Storspoven är så gott som utrotad på Holmön
I början av 1980-talet fanns det gott om storspovar, sånglärkor, svalor och andra arter kopplade till det öppna landskapet på Holmön. Idag ser det annorlunda ut. Med endast ett, eller kanske två par, är storspoven så gott som utrotad på Holmön.
De flesta andra arter kopplade till det öppna odlingslandskapet går snart samma öde till mötes. Det finns ytterst få platser inne i själva byn som kan erbjuda attraktiva rast- och häckningsområden.
För att möta detta och öka den biologiska mångfalden på Holmön vill vi skapa en våtmark, Holmöns sjöängar, som under den snöfria perioden kan attrahera både häckande och rastande fåglar.
FiV-1-2017-Holmons-Sjoangar-2
2. Den ideella föreningen Holmöns sjöängar
I föreningen Holmöns sjöängar har vi lyssnat på oron för att skapa en fågelsjö. Vi anser dock att vi har hållbara argument för att det är någonting positivt för alla, både fåglar, folk och fä.
Vi fick under 2016 sextiotusen kronor som projekteringsbidrag från Våtmarksfonden. Övrig finansiering, inklusive arrenden, iordningställande, betesdjur och daglig skötsel av Holmöns sjöängar kan möjliggöras av medlemsavgifter, stöd från Länsstyrelsen och Våtmarksfonden.
Här följer några av de frågor som kommit upp under planeringen av projektet.
FiV-1-2017-Holmons-Sjoangar-3
3. Behöver Holmön alls några nya våtmarker?
Det är sant att det ständigt avsnörs havsvikar som småningom blir myrar. Gemensamt för dessa, och i skarp kontrast mot en anlagd fågelsjö, är att de är näringsfattiga, innehåller få växt- och djurarter samt att de är otillgängliga för dagbesökaren på Holmön.
En näringsrik fågelsjö är en fin miljö för häckande fågelarter och en attraktiv uppehållsplats för mängder av rastande vadarfåglar, änder och småfåglar. En fågelsjö är också ett utflyktsmål för boende och besökare. I sommarstiltjen när de flesta turister är på ön, kan vi förvänta oss småfåglar, rastande arktiska vadare, änder med ungar, jagande lärkfalkar och jordugglor över ängarna. Detta innebär definitivt att den biologiska mångfalden på Holmön ökar!

FiV nr 1 2017 om Holmöns sjöängar i högupplöst PDF-format
Vi har tidigare på denna sida efterlyst synpunkterprojektet Holmöns sjöängar. Inget har emellertid kommit in.
Men frågor som diskuteras ”på byn” är t.ex om fågelsjön ger grönt ljus för vindkraft på Holmön. Detta är definitivt en ickefråga i sammanhanget. Den som är det minsta insatt i hur tillstånd för vindkraft beviljas inser naturligtvis detta. För det första är Holmöns sjöängar en ideell förening med enda syfte att gynna den biologiska mångfalden på Holmön och alla är därför välkomna att bli medlemmar oavsett vindkraftspreferenser och något samröre med vindkraftsföretag finns inte.
Men viktigare är att tillstånd till vindkraft aldrig kan ges med hänvisning till så kallade kompensationsåtgärder. Ett vindkraftsprojekt måste alltid godkännas på egna meriter. Den som tvivlar på detta bör kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten.
En annan fråga som diskuteras är om en våtmark om 1-5 hektar tar för mycket värdefull jordbruksmark i anspråk som istället borde användas för konventionellt åkerbruk.
Situationen i Sverige just nu är att ett lantbruk om dagen läggs ner på grund av bristande lönsamhet. Några stödåtgärder är inte att räkna med för att just Holmöns åkrar åter skall tas i bruk. Många hektar gammal åkermark på ön växer istället igen. Den nu aktuella marken på södra Söråkern omfattar endast ca 2 ha och är tidigare våtmark och brukas endast för bete.
Därför är det unikt att Holmön nu ändå via anslag från Våtmarksfonden och förhoppningsvis andra instanser kan stödja ortens djurhållare genom driftsbidrag för bete av sjöängarna!
Innan Holmöns sjöängar kan iordningställas krävs naturligtvis tillstånd från markägare samt att projektet prövas av Umeå kommun. Detta innebär en garanti för att allt går rätt till och att alla synpunkter på projektet beaktas.
För Holmöns överlevnad med färjeförbindelse året runt och service är det viktigt att besöksnäringen utvecklas. Holmöns sjöängar kan förhoppningsvis locka fågelentusiaster även tidig vår och sen höst. Detta kommer att gynna till exempel Holmöns Lanthandel, Prästgården Bed & Breakfast och restaurangen Novas Inn som också utlovat anpassade besökspaket!
Statens Naturvårdsverk är inte prövningsmyndighet i detta ärende utan som sagt Umeå kommun. Ändå har en av de ansvariga för det nationella delmålet Myllrande våtmarker, Jenny Lonnstad, haft vänligheten att skumma projektbeskrivningen och säger:
Naturvårdsverket … ser gärna att det anläggs våtmarker på det vis som beskrivs i er folder och önskar er lycka till med ert projekt.
Sven Nordblad och Björn Olsen

Konspirationsteorier och kompensationsåtgärder

Debatten om en våtmark på Holmön går vidare. Ett argument emot våtmarken sägs vara att en våtmark ger möjlighet att bygga vindkraft på Holmön. Stämmer det verkligen att en våtmark som anläggs av en ideell förening kan betraktas som en ”kompensationsåtgärd” som innebär frikort för vindkraft? Det korta svaret är – Nej. Men för att förstå detta måste man känna till de regler och bestämmelser som gäller för en miljöskyddsprövning.
Först en kort påminnelse om varför våtmarker är så viktiga – inte bara för att locka intresserade besökare till Holmön. Av de miljökvalitetsmål som satts upp uppnås de allra flesta inte som till exempel Myllrande våtmarker:
20170320-NV-Miljomal-Myllrande-vatmarker
Regionalt för Västerbotten
Tvådelad miljöskyddsprövning
En miljöskyddsprövning sker i två steg där man först bedömer om en verksamhet alls är förenlig med lagstiftningen. Är den inte det kan en kompensationsåtgärd aldrig ändra på detta:
Ekol-kompensation-NVs-nya-vagledning-13
Att läsa:
Ekologisk kompensation NV:s nya vägledning – sammanfattning
Handbok NV 2016:1 978-91-620-0179-7
Kan det sägas tydligare – en våtmark på Holmön handlar inte om vindkraft utan om att gynna den biologiska mångfalden och göra Holmön ännu attraktivare som besöksmål.
Eller som Jenny Lonnstad på Naturvårdsverket, miljökvalitetsmålsansvarig på nationell nivå för Myllrande våtmarker, bedömer projektet Holmöns Sjöängar:
”Naturvårdsverket … ser gärna att det anläggs våtmarker på det vis som beskrivs i er folder och önskar er lycka till med ert projekt”.

Sven Nordblad

Jägareförbundet om våtmarker

1_varda_och_anlagga_vatmarker
Svenska Jägareförbundet har många intressanta åsikter om nyttan med att anlägga våtmarker vilket beskrivs i en broschyr man givit ut som heter Vårda och anlägga våtmarker med underrubriken Viltvård för ett rikare landskap.

2017-Svensk-Jakt-nr-5
Men även tidningen Svensk Jakt har samma uppfattning om våtmarker:
Historiskt har uppemot en fjärdedel av Sveriges våtmarker dikats ut för att få mer jordbruksmark eller produktivare skogsmark. De arter man vill skapa förbättrade livsmiljöer för är i första hand fåglar, groddjur, fladdermöss och insekter. Efterhand invandrar även grodor, kräldjur och fiskar till våtmarken.
Fåglar är däremot snabbt på plats där nya vattenspeglar öppnar sig.

 
Mot detta kan man ställa faktaresistenta uttalanden som exempel:
20170423-124213-164
Vidare från Svenska Jägareförbundets broschyr:
Genom bete av våtmarken skyddas den från igenväxning. Insjöns strandängar får ofta en zon av klarvatten ut mot vassen i våtmarken. Denna kallas den blå bården. Det är nötboskap som under lågvatten skapar denna zon. Här är vattnet grunt och har ett rikt insektsliv som är fågelungars viktigaste föda under deras första veckor i livet. Vattennivån varierar och på våren är det högt vatten som på sommaren kan sjunka med en halv meter. Under hösten varierar nivån beroende på mängden regn. I den blå bården hittar vi växter som mannagräs, svalting, igelknopp, vattenpilört och brunskära. Där kan vi också se ovanliga arter som skedand, snatterand, svarthakedopping och årta. Vanligare är kricka, gräsand, grågås och kanadagås. Uppe på strandängen trivs tofsvipa, rödbena, enkelbeckasin och ibland storspov. Rastande tranor, sädgäss och sångsvanar är under flyttningen de stora strandängarnas gäster. Så fort hävd eller vattenregimen upphör börjar kaveldun, bladvass och ibland även jättegröe snabbt vandra in. Dessa arter gör att det grunda vattnet, 50 cm eller grundare, växer igen så att gäss, änder och vadare inte når botten. På land sprider sig brunskära, veketåg, älgört och buskar som gråvide.
7_varda_och_anlagga_vatmarker
Läs Svenska Jägareförbundets broschyr!

Frågor och svar om Holmöns Sjöängar

På sidan Holmöns Framtid arbetar vi för olika projekt som vill stödja utvecklingen av Holmön. Ett aktuellt sådant är Holmöns Sjöängar som drivs av en ideell förening. Kring detta projekt har uppstått en infekterad debatt på Fria Vindar där sakfrågorna inte är huvudsaken utan där man hellre driver en ren förtalskampanj, mestadels anonym, som seden där är.
Holmöns Sjöängar är ett försök att öka Holmöns attraktionskraft, för både fåglar och människor. Gruppen som driver projektet är alla frivilliga och har inga som helst ekonomiska egenintressen i att skapa eller driva en fågelsjö. Snarare tvärtom, redan nu en läggs massa timmar på att söka pengar, förhandla med markägare och kontakta myndigheter av olika slag. Denna frivilliga arbetstid kommer att öka dramatisk om våtmarken blir en realitet, både under uppbyggnadsfasen och under driften.
Tyvärr har en grupp markägare och andra personer kopplade till Fria Vindar hittat en ny måltavla efter diskussionerna om vindkraften. Genom lögner, insinuationer och förtal dras idén om fågelsjön i smutsen och de som arbetar med projektet misskrediteras.
En punkt som är återkommande i den alltmer animerade debatten är att våtmarksgruppen körde över markägarna och att de ställdes inför ett fullbordat faktum. Det är en direkt lögn. Vi arbetade ut ett prospekt så att vi kunde presentera ett någorlunda realistiskt alternativ som markägarna fått chans att överväga. Men även om det på flera ställen i prospektet och senare i debatten med all önskvärd tydlighet framgått att om vi inte får några markägare med oss så blir det ingen våtmark, har denna fråga återkommit gång på gång. Orsaken kan vi bara sia om, men sannolikt handlar det om en absolut ovilja att ta till sig information och framförallt förstå den.
Låt oss en gång för alla slå fast att en våtmark inte kommer att anläggas på mark som markägaren inte upplåter. Svårare än så är frågan inte.
Man anger vidare att Söråkern skall fortsätta vara jordbruksmark. Visst skall det vara så, men finessen med en våtmark är att den på ett effektivt sätt kompletterar och ökar näringsvärdet på Söråkern. Genom att ha både får och kor som landskapsvårdare får vi dels en attraktiv mark för djuren och en fågelsjö som blir aktiv och dynamisk. Dessutom behöver området inte röjas då mularnas och klövarnas kraft är stor. För djuren kommer vi också att erbjuda betesbidrag.
Ytterligare en missuppfattning är att en fågelsjö är för evigt. Inget kan vara mer fel. Är det så att vi under den femåriga försöksperioden upptäcker att projektet är omöjligt och får dåligt gehör hos Holmöbor och besökare avslutar vi det genom att ”dra ur proppen” och återställer marken till det skick den var.
Ett annat märkligt inslag i debatten är påståenden om att Holmön Byamäns samfällighetsförening skulle ha tagit på sig uppgiften att anlägga och driva fågelsjön och dessutom bekosta markarrenden. Samfällighetsföreningen redogör här för saken. Att dessutom gå till tings för att hävda detta är omdömeslöst.
En sak vi inte betonat men som mycket väl kan bli en realitet är att om Holmöns Sjöängar genomförs kan vi genom olika fonder, stöd från myndigheter, pengar från besökare med mera få in så pass mycket ekonomiska medel att vi dels kan driva fågelsjön, men även för att finansiera deltidstjänstarbeten. Hur formen för det skall se ut är ännu oklart då Föreningen Holmöns Sjöängar inte kan ta på sig arbetsgivaransvar. Även olika näringsidkare på Holmön som lanthandeln, Novas Inn och vandrarhemmen kommer att dra nytta av en ökad besöksström.
Vi har också inhämtat synpunkter från t.ex Naturvårdsverket om projektet och fått svar från den ansvariga för det nationella miljökvalitetsmålet Myllrande Våtmarker:
Naturvårdsverket (ser) gärna att det anläggs våtmarker på det vis som beskrivs i er folder och önskar er lycka till med ert projekt
Sammanfattningsvis kan Holmöns Sjöängar bli en nödvändig och inspirerande injektion för Holmön. En attraktion som både besökare och bofasta kan samlas kring. I ljuset av det undrar vi vad kritikerna egentligen har för bevekelsegrunder för sin genomgående negativa, för att inte säga hatfyllda, attityd.
Att föra en debatt på Fria Vindar har gång efter annan visat sig meningslöst av skäl som ovan. Vi inbjuder därför till debatt i sak på vår sida och besvarar gärna frågor som skickas via epost. Dock inte anonyma sådana.
Adressen är: holmon.info@gmail.com

Björn Olsen och Sven Nordblad

Sjöängen

agda-sjoangen
Fram för mera mångfald! Fåglar av fler slag.
Dom flög iväg när jordbruket blev vad det är idag.
Men Holmön har dessbättre kor och får som kunde gå
och beta runt det vattenblänk vi hoppas en dag få.

En sjöäng, ja en våtmark – en mindre fågelsjö.
En möjlighet för eldsjälar att skapa en miljö
dit fåglar återvänder och där nya visar sej.
Det skulle kunna bli så bra om inte nån sa nej!

En liten grupp har löpt amok och gått direkt till rätten.
Men missförstånd och smutskastning är knappast bästa sätten.
Detaljer går att lösa, man kan faktiskt resonera
och hålla sej till sanningen – det vill jag poängtera!

Ta tillfället i akt nu och underlätta detta,
klyftiga idéer dom bör man värdesätta.
Betänk hur engagerade ornitologer är
i alla väder, höst och vår – när pippin väl är här!

Agda

Agda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

Holmön 1987 – reportage i SVT

1987-SVT-01
På SVT Play kan man nu se ett reportage från Holmön inspelat 1987. Passa på att lyssna innan det tas bort om en månad!
Frågorna är desamma nu som för 30 år sedan. Hur ska Holmön kunna överleva? Då satsade man på fårskötsel, tomat- och laxodling. Samt turism.

– Och ön är i sig själv unik. Jag brukar ibland säga att det mest unika med den här ön, det är det att den vägrar absolut att dö.
1987-SVT-04
Långt ute i norra Kvarken, en landmil ungefär från det västerbottniska fastlandet ligger Holmön – en gång Sveriges minsta kommun – nu en liten del av Umeå storkommun. Som mest bodde här 500 personer. Idag dröjer sig ett hundratal bofasta kvar på själva Holmön – huvudön i ögruppen – hårt utsatt av väder och vind. Ensligt, men ändå strategiskt belägen, och därför tidigt befolkad.
– Ja, det är väl egentligen ingen som vet – för det finns ingen dokumentation om den tidigaste bebyggelsen. Utan den får man uppskatta. Och det finns en gammal tradition som säger att det ska ha varit tre stycken fiskarlappar som kom hit en gång i världen. Traditionen talar också om vissa namn, men det finns ingen dokumentation. Ska man ha en dokumentation på konkreta personer, då får man gå ända fram till Gustav Vasas tid – och hans jordeböcker och hans skattelängder. Där finns Holmön upptagen, och där kan man få reda på namn på bofasta människor, skattelagda personer. Och det är så tidigt som 1539.
1987-SVT-02
Det är alltså fem eller sex hundra år sedan eller mer, som de första människorna bosatte sig här – men redan långt tidigare kom fiskare och säljägare hit för mer säsongsmässig bosättning. Och på Stora Fjäderägg, en annan av öarna i ögruppen, kryper just nu arkeologer från Umeå Universitet och dess centrum för arktisk kulturforskning bland mossa och stenar för att söka igenom några mycket gamla husgrunder.
– Vad håller du på att leta efter här egentligen? Jo, jag letar efter brända ben och kol. Jag hittar lite grand här, det finns mycket små bitar ben just här. Varför letar du just här? Jo, för att det här är en eldstad som finns inne i den här husgrunden som vi står i nu. Det är här man har chans att hitta bevarade ben. Sen så kan vi också hitta kol för att datera. Men det måste vara ganska länge sedan någon eldade i den här eldstaden, det ser ju tämligen igenvuxet ut? Ja, det kan vara vikingatid. 800-tal kanske.
1987-SVT-03
Det finns en mängd så kallade ”tomtningar” – små husgrunder – och just på den här platsen så finns åtminstone 13 stycken. Och dom ligger på olika höjder över havet – går upp till 15-16 meter över havet. Och vi samlar in kol- och benprover för att kol-14 datera dem – och dels avgöra om människorna varit sysselsatta med fångst. Om dom jagat fågel, om dom har fiskat. Och vilka förändringar som man kan följa då genom tiden.
Stora Fjäderägg var tidigare en bemannad fyrplats. Men fyren är sedan länge automatiserad. Och dom gamla fyrvaktarboställena disponeras nu istället av Västerbottens Ornitologiska Förening som startat en egen fågelstation här på ön. Detta för att studera flyttfåglarnas rörelser på dessa nordliga breddgrader.
– Ja, det är en lövsångare. Det är en ungfågel. Det ser man på att den är lite gul. Den var inte stor? Nej, den väger 8-9 gram ungefär. Vad ska du göra med den här nu? Nu ska jag sätta på en ring på honom. Och sedan så ska vi mäta vingen och titta hur mycket fett han har kvar. Sedan väger vi den och sedan släpper vi den.
1987-SVT-06
Vi är åter på Holmön igen. Där den till synes oundvikliga utvecklingen mot en total avfolkning tycks ha brutits – och där flera initiativ tagits för att säkra byns överlevnad. Här finns en fårfarm, och under de allra senaste åren har ytterligare enfamiljsföretag startats. Laxodlingen är ett sådant exempel, och den här tomatodlingen är ett annat.
– Vi kom hit på initiativ från Umeå Kommun. Dom ringde och frågade om vi ville flytta hit och odla tomater. Men du ägnar dig inte bara åt tomatodling? Nej, jag målar på vintern också. Och då målar jag främst akvarell. Men jag gör också textila bilder. Jag målar och trycker på tyg. Vad är det som inspirerar dig att hålla på med konstnärlig verksamhet här ute? Det är naturen och havet. Och sen är det också alla gamla hus som finns härute och gamla redskap också som talar sin historia.
1987-SVT-08.jpg
Framtiden på Holmön, hur ser den ut då?
Jo, förutom får, lax och tomater så är det nog turismen som man får lita till. Holmön är, har någon räknat ut, den plätt i Sverige där solen lyser flest antal timmar per år. Och det är ett trumfkort i kampen om själarna. Men turistnäringen är dåligt utbyggd, och förutom havsbadet med restuarang och stugby, finns här ingenting.
Jo, det vill säga. Här finns Sven Boierth som kom hit som skeppare på Vägverkets färja för några år sedan. Och som sedan jämsides med det jobbet tillsammans med sin fru Annika byggt upp ett litet trafikföretag på ön. Och Sven Boierth är bergfast övertygad om att Holmön ska överleva.
– Jaha, nog kan Holmön överleva. Det tror jag. Hur? Ja, det är satsningen på den här turismen och att få hit fler familjer som kan föras ihop med den.
1987-SVT-10
– Är det turismen som är räddningen för ön? Det är nog antagligen det, om det ska bli något större uppsving här, så är det nog bara turismen som gäller. Småindustri och hantverk? Ja, det är för tjurigt med kommunikationer. Och besvärligt att bo här ute tror jag. Det ska fraktas hit och fraktas härifrån, och det är väder och vind som lägger många hinder i vägen för det. Så det är nog bättre att turisterna kommer hit och upplever det vackra.
(Utskrift av reportaget)

Ringa olägenhet för bygden …

20160421-N201505341TIF-1a
Trafikverket har länge velat dra in underhållet av vägen till och kajen i Gäddbäcks fiskeläge och istället överföra ansvaret och kostnaderna på Holmön Byamäns samfällighetsförening vilket föreningen har överklagat. Föreningen har tillräckliga medel för att i fortsättningen kunna underhålla vägsträckan men däremot inte kajen.
Ärendet har prövats i olika instanser och nu har Regeringen Näringsdepartementet fattat beslut att Trafikverket får rätt att dra in underhållet. Dock ska man utföra en upprustning av anläggningen innan överlämnandet.

Tidigare inlägg med bakgrunden i ärendet
Holmöarnas naturreservat bildades 1980 med höga ambitioner. Det vi nu ser är en nedmontering av dessa. Visserligen kan ett indraget underhåll av Gäddbäcks fiskeläge möjligen beskrivas som en ”ringa olägenhet för bygden” men tillsammans med övrigt eftersatt underhåll inom reservatet blir en trend tydlig, att Holmöarna nu tycks satta på undantag.
Det finns nämligen flera andra projekt som hittills inte fått det stöd de förtjänar. Så t.ex bedömdes kanalen Nordisundet ursprungligen så viktig för turism och samfärdsel att man lät muddra den. Numera håller kanalen på att slamma igen utan att någon agerar.
Så här beskrevs muddringen av Nordisundet i beslut och skötselplan för reservatet:
1980-NR-Skotselplan-3-5
Och vidare:
19801125-NR-Rossgrundet-replipunkt
Det fanns en ”naturhamn” vid Rössgrundet som ansågs som en viktig ”replipunkt” för friluftslivet. Badplatsen vid Öllerskataviken är numera indragen och idag ser hamnen i Rössgrundet ut så här. Observera skylten ”Varning rasrisk”:
20160427-Rossgrundet-bryggan-1
Foto: Thorbjörn Lindberg
Sammantaget innebär det eftersatta underhållet av Gäddbäck, Nordisundet och Rössgrundet att Holmön och Holmöarnas Naturreservat allteftersom blir mindre attraktivt för naturstudier, friluftsliv och turism vilket är till stor olägenhet för bygden …
Sven Nordblad

Fågelsjö ökar Holmöns biologiska mångfald

Degersjon-presentation-1
Uppdaterad 2015-07-28 se kommentarer sist på sidan
Enligt FN är de största hoten mot människors hälsa global uppvärmning, sociala orättvisor, konflikter och förlust av biologisk mångfald. Om vi fokuserar på det sistnämnda visar det sig som allt större monokulturer av grödor, husdjur och människor. Förutom en allmän utarmning av arter innebär förlusten av biologisk mångfald även stora risker för framtida sjukdomsutbrott och epidemier.
Det kan tyckas långsökt att bristen på biologisk mångfald skulle kunna ha något med sjukdomar att göra, men förklaringen är ganska enkel. När vi förlorar djur och växtarter i vår närhet ökar andra arter på de försvunnas bekostnad. Utspädningseffekten på grund av en hög biologisk mångfald försvinner och det innebär att om sjukdomsalstrande mikroorganismer, exempelvis Borrelia eller TBE, föredrar en expanderande djurart kommer mikroorganismen öka i naturen med ett ökat antal sjukdomsfall bland djur och människor.
Vad har då detta med Holmöns framtid att göra? Om vi bortser från vindkraften och vilka synpunkter vi har på den, är nog de flesta överens om att Holmön under de senaste decennierna tappat i biologisk mångfald. Det pågår en kraftig igenväxning som driver ut slättlandets varierade fågel, växt och fjärilsrikedom mot några få arter som kan leva i ett igenväxande landskap.
Som ett exempel; när jag började vara på Holmön i början av 1980 talet fanns det gott om storspov, sånglärkor, svalor och andra arter kopplade till det öppna landskapet. Jag har dessutom som den förste stationschefen för Stora Fjäderäggs fågelstation en djup inblick i fågelfaunan på Holmön. Idag, med endast ett, kanske två par, är storspoven snart utrotad från Holmön. De flesta andra arter kopplade till odlingslandskapet går samma öde till mötes.
Det andra hotet är invasiva arter. Under de senaste veckorna har det debatterats om lupinerna har något att göra i den svenska naturen. Vackra eller inte, så är de invasiva och tränger ut andra växtarter, med följd att exempelvis, fjärilar, humlor och bin får det allt svårare. Det mest märkbara exempel på invasiva arter på Holmön är minken som invaderat på bred front. Idag sker minkföryngringar på många platser med stora effekter på kustfåglar i allmänhet och på tobisgrissla och svärta i synnerhet. De minneskunniga kommer nog ihåg hur stora svärmar tobisgrisslor från Trappskär mötte båtfararen som precis rundat trappen på väg mot östersidan eller Stora Fjäderägg. Det var det närmaste ett fågelberg som Holmön någonsin kunnat komma. Nere på Malgrundet, öster om Holmögadd, fanns bara för något årtionde sedan Skandinaviens största tobisgrisslekoloni. Idag är de borta.
Vad kan vi göra när det gått så långt? Det första är naturligtvis att hålla landskapet öppet. När några åkrar plöjdes i våras skapades en dramatisk kontrast i landskapet och fåglar av allehanda slag flockades. Det visar dels hur små åtgärder dramatiskt kan förändra djurlivet i byn, men det är också ett sorgligt exempel att en plöjd åker under en kort tid är Holmöns i särklass bästa fågellokal.
Det andra är att aktivt utrota minken. Det kan inte göras med fällor. Försöken är alltför många och misslyckandena lika många. Istället bör man göra som gjordes i Upplands skärgårdar. Använd minksökande hund, rök ut dem med lövblås med tillhörande rökaggregat och skjut de minkar som kommer upp. Vi måste arbeta för att Länsstyrelsen ger landstigningstillstånd att jaga på öar som omfattas av fågelskyddet. Å andra sidan har minken i stort sett gjort rent hus där så just nu har fågelskyddsområdena knappast något syfte.
Det tredje vi med enkla medel kan åstadkomma är ett skapa biotoper, exempelvis en fågelsjö, som ökar den biologiska mångfalden. Idag finns bidrag att söka från Länsstyrelsen för delfinansiering. Erfarenheter från södra och Mellansverige visar att en bygds attraktionskraft ökar dramatiskt när en fågelsjö är etablerad. På så sätt kan antalet och spektrum av besökare öka som utnyttjar Holmöns infrastruktur och som dessutom ofta är villiga att donera pengar till en av byn inrättad fågelsjöfond. Dessa medel kan finansiera arrenden, iordningställande och daglig skötsel.
Läs om Myllrande våtmarker på Naturvårdsverkets hemsida
20150721-NV-Myllrande_vatmarker
Fler våtmarker behövs i odlingslandskapet anser Länsstyrelsen i Västerbotten
Sjösänkningar och utdikning har utarmat odlingslandskapet på våtmarker. Genom att återskapa våtmarker kan vi få ökad biologisk mångfald, en rikare kulturmiljö, renare vatten, starkare näringsliv och vackrare landskap.
Läs om den lyckade restaureringen av Hemmesta våtmark
Sjön omges av breda promenadstigar och två fågeltorn med informativa skyltar gör att alla kan njuta av både fisk- och fågelliv. Jo, man ser gäddorna leka uppifrån tornet!
Vi har tidigare på denna sida visat vilka positiva effekter en restaurerad Degersjö kan få. Kritiken från FV har stundom varit hård även mot en restaurerad sjö. Argumenten har varit, ”vi vill inte ha några konstgjorda ankdammar, det finns så många våtmarker på Holmön att det inte behövs några nya”. Förvisso är det sant att det ständigt avsnörs våtmarker som småningom blir myrar. Gemensamt för dessa och i skarp kontrast mot en anlagd fågelsjö, är att de är näringsfattiga, innehåller få växt och djurarter samt är otillgängliga för dagbesökaren. Dessutom kan får och eventuellt framtida kor användas för att hålla en anlagd våtmark öppen, gödsla den och samtidigt dra nytta av näringsrikt bete. Klövarnas och mularnas kraft är stor. Med andra ord ett vinnande koncept för alla parter.
______________
Vi har lyssnat på kritiken och har istället inventerat andra alternativ som inte kommer i konflikt med de som bor nära Degersjön. Vi kommer småningom och om förarbetet lyckas, sammankalla till ett informationsmöte och samla in synpunkter från Holmöbor för att inom en snar framtid skapa en fågelsjö.
En fågelsjö med hög tillgänglighet, handikappanpassade spångar och fågeltorn. Dessutom finns flera ornitologer på Holmön som kan stå för guidade visningar av sjön och dess djurliv. En fågelsjö bidrar till att öka den biologiska mångfalden men sist men inte minst skulle den bidra till att Holmön fortsätter vara en levande bygd. Vindkraft eller inte.
Björn Olsen
Klicka på Read more för kommentarer till inlägget

Read more

Utvecklingsmöjligheter för Holmön

På Nöbble Gård i Småland finns ett jordbruk med ekologisk inriktning. Parallellen med Holmön är tydlig även om Nöbble har större arealer att bruka. Särskilt intressant är att Nöbble tar tillvara de möjligheter för miljövänlig energiproduktion som bland annat vindkraften erbjuder. Att vara motvalls är inte ett koncept som lönar sig i längden!
Nobble-Gard-1
Nöbble gård fakta
Nöbble Gård har också en uppskattad Facebooksida där man beskriver sin verksamhet så här – Nöbble Gård, norr om Kalmar. Ett ekologiskt lantbruk med mjölkkor, energiproduktion och egen tillverkning av rapsolja. Följ oss i vårt dagliga arbete! Här finns många goda tips för Holmön!
LRF (Lantbrukarnas Riks Förbund) har också uppmärksammat exemplet Nöbble som ingår i en skrift kallad Entreprenörerna vilken beskriver sex olika exempel på entreprenörer med stark tro på vindens möjligheter.
I tidigare artiklar på vår sida finns fler exempel på de möjligheter som vindkraften innebär för en bygd genom bygdemedel, markarrenden och arbetstillfällen:
Erfarenheter från Lillhärdal
Vindkraften ger arbeten lokalt
Degersjön – en slättsjö i skärgårdsnatur
Vindkraft, kulturbygd och turism samsas bra på Öland
Turism och vindkraft
En noggrann undersökning från Gotland visar att vindkraften inte påverkar turismen negativt. Se denna bild som visar att hela 99 % inte reagerar mot vindkraft. Och där 22 % tvärtom uppfattar vindkraften som en positiv faktor för ett återbesök:
2013-Gotland-First-time-comers
Många turister vill gärna besöka en vindkraftspark i studiesyfte vilket tvärtom skulle kunna innebära mer turism:
2013-Gotland-Interest-visiting-wind-farm
De pessimister som främst oroar sig för turismen bör lugnas av beskeden från Gotland!
För Holmön beräknas vindkraftsprojektet ge utvecklingsmedel om ca 700.000 kr per år vilket genom olika stöd kan växlas upp till det dubbla vid en självfinansieringsgrad om 50 % vilket är ett normalt krav. Det behövs inte mycket fantasi för att förstå vad detta skulle kunna innebära för Holmöns utveckling!
Sven Nordblad