Vindkraftpark Fröskog i Åmåls kommun – en fallstudie

I ett tidigare inlägg jämförde vi vindkraftsparken i Glötesvålen med projektet på Holmöarna eftersom det finns stora likheter mellan dem. Glötesvalen omfattar 30 vindkraftverk och ligger inom ett lågfjällsområde och är klassat som riksintresse både för rennäring och vindbruk.
Men det finns också anledning att göra jämförelser med andra projekt. Ett sådant är Fröskog där ett avgörande i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) just fattats. Projektet liknar Holmöarna av en särskild orsak – nämligen att bekanta riksmotståndare mot vindkraft agerar på båda platserna och med samma argument.

Froskog-vindpark-karta
I Fröskog finns nu tillstånd att bygga 6 st verk med en totalhöjd av 195 meter enligt Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut med dnr 551-18164-2011. Dvs verk som är högre än Turning Torso i Malmö som mäter blott 190 meter, se bild nr 4 från Malmö.
20140828-VV-Vassmolosa-4b
1. Tillstånd
En ansökan om att uppföra 6 st verk lämnades in till Länsstyrelsen i Västergötlands län där Miljöprövningsdelegationen (MPD) gav tillstånd efter att ha bedömt en mängd inkomna synpunkter, mycket ofta identiska med de som används i debatten om projektet på Holmöarna:
– Samråd inte korrekt genomfört
– Välbefinnande
– Levnadsmiljö
– Turning Torso
– Fastighetsvärde
– Turism
– Resursslöseri att bygga mer vindkraft
– Annan ny teknik istället för vindkraft
– Onyttan med vindkraft
– CO2-utsläpp
– Meningslös satsning på vindkraft
– Landskapsbild
– Rekreation, friluftsliv och naturvård
– Maskindirektivet
– Inhängnad
– Fåglar
– Buller och ljus/skuggbildning
– Lågfrekvent buller
– Vittnesmål
– Hindersbelysning
– Vansinnessatsning på vindkraft
– Kulturmiljö
– Bisfenol A
– Radioaktiva tungmetaller
– Återställningskostnader
– Namninsamling med 300 namn (!)
Om Bisfenol A som är en omdiskuterad fråga i Holmöprojektet konstaterar MPD:
20131003-Froskog-Lst-om-Bisfenol
Sammanfattande bedömning:
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att verksamheten omfattande sex vindkraftverk, om föreskrivna villkor iakttas, går att förena med målen för miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Vad som anförts i ärendet i övrigt förändrar inte denna bedömning. Tillstånd skall därför lämnas för verksamheten.
20131003-Froskog-tillstandsbeslut-Miljoprovningsdelegationen
2. Överklagan till Mark- och miljödomstolen
Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen (MOD). Samma synpunkter som vid tillståndsprövningen återkom i överklagan:
20131103-Froskog-overklagan-Mark-och-Miljodomstolen
3. Beslut i Mark- och miljödomstolen
MOD fattar nu ett kontroversiellt beslut om att införa ett minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostadshus.
Domslut:
Mark- och miljödomstolen gör endast de ändringarna i det överklagade beslutet att
villkor 7 ska ha följande lydelse.
7. Vindkraftverk får inte placeras närmare något av de vid detta tillstånds meddelande befintliga bostadshus än 1 000 meter.

Beslutet innebär att 82% av det planerade vindbruksområdet inte längre kan användas.
20140415-Froskog-dom-Mark-och-Miljodomstolens
4. Överklagan och beslut i Mark- och miljööverdomstolen
Både Länsstyrelsen i Västra Götaland och vindkraftsbolaget överklagar beslutet i MOD till MÖD.
Länsstyrelsen i Västra Götaland anför:
Det föreskrivna villkoret 7 innebär en inskränkning av bolagets möjligheter att placera vindkraftverk som inte kan anses vara förenlig med god hushållning av markområden. Av bullerberäkningar framgår att bullervillkoret kan innehållas även om avståndet till bostäder understiger 1 000 meter. I vissa fall räcker det med cirka 570 meter. Det föreskrivna bullervillkoret 40 dB(A) vid bostäder får anses vara en tillräcklig indirekt begränsning av avståndet till bostäderna. Av upplevelse- och synbarhetsskäl kan ett minsta avstånd om 500 meter vara lämpligt.
MÖD upphäver beslutet om visst minsta avstånd och sammanfattar:
I ett mål om tillstånd till vindkraftverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det ur bullersynpunkt inte är miljömässigt motiverat med ett preciserat krav på visst avstånd utan att det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder.
20141023-Froskog-Dom-Mark-och-Miljooverdomstolen
20141023-Froskog-dom-Mark-och-Miljooverdomstolen
MÖD hänvisar också till en liknande dom där bullernivå och inte avstånd skall vara avgörande:
20130828-Statkraft-dom-Mark-och-Miljooverdomstolen-473-13
_________________
Så här ser svensk miljölagstiftning ut! Låt nu projektet på Holmöarna få en rättvis miljöprövning. Och låt oss slippa den uppsjö av felaktiga och vilseledande argument som snedvrider debatten. Även om somliga inte vill acceptera det.
_________________
Sven Nordblad

Comments are closed.