Vindkraft tjänar Holmöarnas intressen

Drygt 80 procent av ägarna till jordbruksfastigheterna har tecknade avtal med Slitevind. Enskilda har naturligtvis rätt att vara emot satsningar på Holmön, men har inte rätt att göra sig till tolkar för Holmöns intressen. Debatten om vindkraft på Holmöarna måste hållas konstruktiv, debattörerna ska inte förespegla större mandat än vad man faktiskt har.

Vi som är verksamma och har förtroenderoller på Holmön vill ha en saklig debatt om vindkraften.
Drygt 80 procent av ägarna till jordbruksfastigheterna har tecknade avtal med Slitevind. Enskilda har naturligtvis rätt att vara emot satsningar på Holmön, men har inte rätt att göra sig till tolkar för Holmöns intressen.
Strukturomvandlingen har gjort att Holmöarna inte längre har tillräckligt näringsliv och att avkastningen på jordbruksfastigheterna i dag är låg. Sjöfartsverket, Försvaret, Kustbevakningen och sjöräddningsposteringen har av olika skäl rationaliserats bort.
Därmed har byns befolkningsunderlag minskat avsevärt som påverkar byns överlevnad. Det är viktigt för Holmöarnas framtid att det finns arbetstillfällen, vilket kan uppnås till viss del genom klimatvänlig vindkraftsproduktion. Våra förfäder kände också till denna viktiga energikälla och hade som mest sju väderkvarnar på Holmön. Denna kvarn från Holmön står nu på Gammlia:
Holmokvarn-pa-Gammlia
Holmöarnas kultur- och naturvärden är viktiga. Slitevind har gjort ambitiösa, omfattande och kunskapshöjande utredningar för att klarlägga och beakta dessa värden.
De ambitiösa fågelutredningarna gör det möjligt att parera eventuella störningar för fågellivet.
Kulturmiljöstudierna visar stora värden och att det samtidigt är angeläget att Holmöarnas markägare kan ha intäkter, som möjliggör att hålla det viktiga byggnadsbeståndet och kulturlandskapet i bra skick samt att samfällda vägar, diken och övriga anläggningar för byn kan skötas och underhållas väl. Slitevind har utlovat bygdemedel som stöd till föreningslivet på ön.
Vindkraft skapar arbetstillfällen både under byggtiden och under drifttiden. Tanken är att driftpersonalen skall bo på Holmön. Detta för att på ett smidigt sätt kunna klara både planerat och oförutsett underhåll. Holmön får härigenom flera arbetstillfällen, serviceunderlaget på byn blir bättre och framtidstron stärks.
Det vägnät som avses byggas för vindkraftens behov bedömer vi betydelsefullt för vårt skogsbruk, både ekonomiskt och för att nedbringa markskador. Vidare får vi på Holmön och öns besökare bättre tillgång till bär- och svampmarker och till naturreservatet på Holmöns östsida, som i dag är mycket svårtillgängligt.
Sammantaget uppskattar vi Slitevinds ambitioner och stöttar dessa. Utifrån resonemang och god sammanhållning vi haft ute på Holmön vill vi nu under samrådstiden väcka en tanke att koncentrera verken till riksintresseområden för vindkraft, det vill säga det norra och det södra området och att härigenom kunna avvara det västra området på Holmön. Detta bedömer vi vara möjligt med bibehållande av i stort sett samma antal verk och samma effekt. Fördelarna är att både utblickarna från byn och natur- och kulturvärden påverkas mindre.
Vi är angelägna att debatten om vindkraft på Holmöarna hålls konstruktiv och att debattörerna inte skall förespegla större mandat än vad man har.
Lars Janzen, ordförande för Holmöns samfällighetsförening
Elise Tegström, markägare
Sven Karlsson byaman, utsedd sammankallande för markägargruppen för vindkraft
Walter Holmberg, företräder markägargruppen
Olle Nygren, markägare och arbetspendlare, boende på Holmön
Inge Holmgren, markägare
Bengt Krisandersson, markägare
———————–
Artikeln är tidigare publicerad i VK i januari 2014

Comments are closed.