Myter om vindkraft

I tidningen VK har en insändare kallad Bygg där energin behövs publicerats. Den har dragit igång en debatt där några av de vanligaste myterna om vindkraft tas upp.
1) Distributionsförluster
Artikelförfattaren har förgäves försökt hitta data för distributionsförlusterna för el i vårt avlånga land. Men kanske inte letat särskilt noga. T.ex Vattenfall publicerar varje år i sin Livscykelanalys uppgifter om detta. Så här ser det ut för år 2012:
2012-Vattenfall-Overforing-LCA-s23
Stamnätet står tydligen för endast 2% av de totala förlusterna och ackumulerat längst ut i distributionsnätet hamnar man på 8-9%. Är man intresserad av att minska förlusterna är det alltså inte i stamnätet man först och främst ska vidta åtgärder.
En annan reflexion man kan göra är att även om det uppstår förluster så kompenseras dessa med råge just när det gäller vindkraften eftersom den tekniska utvecklingen snabbt gör verken så mycket effektivare. Den här bilden från Vindstat visar t.ex att kapacitetsfaktorn mellan 1989 och 2012 ökat med ca 130% och att ökningen fortsätter:
1989-2012-Kapacitetsfaktor-utveckl
2) Bygg inte vindkraft i Norrland
Sverige har goda vindresurser som naturligtvis bör utnyttjas för att ersätta fossila bränslen och kompensera för den kommande avvecklingen av kärnkraften. Dessutom är det så att utbyggnaden av vindkraften mestadels sker söder över. Den här kartan från Vindstat 2013 ger en uppfattning om fördelningen över landet, och det är verkligen inte Norrland som dominerar:
2013-Vindstat-Verksplaceringar
Den här tabellen visar hur vindkraftverken fördelar sig mellan de två län som har störst produktion, Skåne och Västra Götaland, och Västerbotten. Som man kan se producerar t.ex Skåne nära 2 ggr så mycket vindkraftsel på 1/5-del av ytan och har en 5 ggr så stor befolkning och fler verk än Västerbotten:

Län Antal verk MWh/år Yta km2 Folkmängd
Västra Götaland 498 1.022.757 23.797 1.629.392
Skåne 365 907.622 10.969 1.285.423
Västerbotten 244 540.612 54.672 262.132

3) Stora arealer skövlas av vindkraften
Det är en populär myt att vindkraften innebär att stora ytor skog försvinner. I verkligheten upptar Sveriges samtliga knappt 3.000 vindkraftverk en markyta om endast 4.000 hektar inklusive vägar och med ett vindupptagningsområde på kanske 100.000 hektar. Den påverkan detta innebär jämfört med t.ex normalt skogsbruk är försumbar.
dig2651
SLU skriver så här på sin hemsida:
Enligt Riksskogstaxeringen låg den årligen avverkade volymen under avverkningssäsongerna 2008/09-2012/13 på ca 80 miljoner m³sk. Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen 55 procent. Arealmässigt är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden årligen 394.000 hektar, följt av röjning 282.000 hektar och slutavverkning 183.000 hektar.
Fundera gärna en stund över hur en kalhuggning av 183.000 hektar eller gallring/röjning av 676.000 hektar skog varje år påverkar djur- och växtliv inom dessa områden.
4) Vi ska stänga Sveriges gränser för elexport och import
En utredning gjord av konsultföretaget Sweco visar att Sverige tvärtom tjänar på marknads-integration och utbyggnad av den förnybara energin. Denna graf visar det samhällsekonomiska utfallet vid olika scenarier:
20141216-Sweco-Scenarier
Alternativet Förnybar tillväxt med marknads-integration är det mest gynnsamma för Sverige. Och för den enskilde elkonsumenten som betalar 1-2 öre/kWh via sin elräkning för vindkraften kan man räkna med att elpriset sjunker med ca 3 öre/kWh per 10 TWh producerad vindkraftsel. År 2014 var produktionen ca 11,5 TWh. Den elintensiva industrin slipper helt avgiften för elcertifikat vilket naturligtvis gynnar arbetstillfällen och export.
Rapport: 20141216 Sweco Förnybar el och utlandsförbindelser
Och den förnybara energin ska byggas ut istället för kärnkraften:
Regeringsbeslut: 20150122 30 TWh förnybar energi till 2020
Vattenfall: Totalstopp för ny kärnkraft
5) Hela Sverige ska leva
Nej, den uppfattningen har inte framförts i artikeln eller av de som är negativa till vindbruk.
Kanske menar de tvärtom att det Norrländska skogsbruket skall minska – Norrland behöver inte särskilt mycket sågverks- och pappersprodukter, gruvnäringen ska minska – Norrland klarar sig med betydligt mindre stål, järn och andra metaller, vattenkraften ska minska – Norrland klarar sig med mycket mindre elström för eget bruk och sist men inte minst ska förstås de tunga industrierna flyttas söderöver för att minska transportkostnaderna och komma närmare stora arbetskraftcentra och kontinenten.
Och det är väl så Volvo resonerar när man drar ner på tillverkningen i Umeå.
Hela Sverige ska leva – vindkraft
För övrigt skulle Holmön där det genomförts de i Sverige kanske mest omfattande fågelundersökningarna i vindkraftssammanhang och som är utsett till riksintresse för vindbruk, kunna fortleva med åretruntbefolkning, service och en fungerande transportlösning även i framtiden om vindkraften äntligen byggdes.
Degersjon-presentation-1
Det skulle också innebära att planerade turistsatsningar på Holmön som Degersjöns våtmark kunde genomföras (se bilden ovan) och att Kyrkan fick medel för att garantera driften av Prästgården som nu bland annat tjänar som lägergård och Holmöbornas samlingslokal sedan Umeå kommun sålt det nedlagda skolhuset!

Sven Nordblad

Comments are closed.