Näsuddens vindkraftspark på Gotland

På Gotland var man tidiga med vindkraft. Näsudden på södra delen av ön är det mest kända området. Ett generationsskifte pågår nu där. Gamla verk på 500/600 kW ersätts med nya på 1800-3000 kW som är både större och effektivare.
Men hur påverkas energiproduktionen och fåglarna av generationsskiftet och vart tar de gamla verken vägen?
Några intressanta slutsatser:
– I de tre faser som hittills genomförts har 59 verk minskats till 27 men produktionen ökat
– Samtliga 59 gamla verk har sålts till östeuropa
– I fas 2 har 27 st verk minskats till 12 st och ändå ökar produktionen 3 ggr
C-E Simonsbacka har i ett inlägg i VK angivit att skaderisken för fåglar ökar med 1,77 ggr vid jämförelse mellan ett gammalt verk och ett nytt. Sett i relation till det mindre antalet verk och den kraftigt ökade produktionen bör detta innebära att skaderisken för fåglar i fas 2 minskat till 0,26 ggr eller 1/4-del i relation till producerad energi.
– Man kan alltså konstatera att stora vindkraftverk innebär väsentligt lägre skaderisk för fåglar än små verk sett i relation till producerad energi.
Det är också intressant att notera att det finns en aktiv andrahandsmarknad för gamla vindkraftverk. Som innebär att gamla verk inte överges när de tjänat ut i Sverige.
Ett examensarbete från 2012 utfört vid Högskolan i Halmstad beskriver generationsskiftet så här:
I Sverige har inte generationsskiften genomförts i speciellt stor utsträckning. Det är enbart på Gotland som det genomförts några projekt. En del svenska företag har börjat undersöka möjligheterna i att genomföra ett generationsskifte för vindkraft på fastlandet. Detta beror mestadels på att många verk börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd, och att det går att utvinna mer energi från samma plats. Projektet vid Näsudden på Gotland består av fyra olika faser. Figur 4 visar hur det ska se ut när projektet är färdigt. Just nu är fas ett, två och tre klara.
Nasudden-Hogskolan-Halmstad-2012-JT-EJ-1
Figur 4. Näsudden är planerat att se ut så här efter genomförda generationsskiften i fyra olika steg
Flera olika företag och vindkraftskooperativ har varit inblandade i Näsuddenprojektet. De vindkraftverk som tidigare var uppförda i dessa områden, byggdes under 1990-talet och närmade sig slutet av sin livscykel.
I de olika faserna har vindkraftverk av storleken 600 kW och lägre, bytts ut mot 1800 kW respektive 3000 kW. I de tre faserna som genomförts har 59 vindkraftverk ersatts av 27. Alla de 59 äldre verken har sålts till Östeuropa. På Näsudden producerades innan generationsskiftet 51 GWh, det kan jämföras med nya parkens (figur 4) beräknade årsproduktion på 204 GWh. Detta innebär en ökning av energiproduktionen med 400 %.
I figur 5 visas hur fas två på Näsudden genomförts. Trots att det står 15 färre vindkraftverk på platsen, produceras det tre gånger så mycket energi.
Nasudden-Hogskolan-Halmstad-2012-JT-EJ-2
Figur 5. Data för fas två av generationsskiftet på Gotland
Vindkraftens generationsskifte
Läs också:
Vindkraften påverkar inte turismen på Gotland negativt

Comments are closed.