Mer förnybart och Vindpark Vänern

 
– Ändringar i avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat öppnar för ytterligare 2 TWh förnybar elenergi totalt 30 TWh.
– Felaktigheter om vindparken i Vänern används i propaganda mot vindkraft.

Klicka på Read more för att läsa mer om dessa aktuella ämnen …


Mer förnybart
Av Regeringens pressmeddelande framgår att målet för förnybar elproduktion kommer att öka med 2 TWh för att nå 30 TWh 2020. Det är naturligtvis ett bra beslut som behövs för att stärka Sveriges elförsörjning när de äldsta kärnkraftreaktorerna O1, R1 och R2 kommer att falla för åldersstrecket inom ca 10 år. Och utlandsförbindelserna från Norden byggs ut med ca 7.700 MW inom samma tidsperiod. Det innebär också att elproduktion från fossileldade kraftverk kommer att reduceras och därmed utsläppen av CO2 vilket minskar klimatförändringarna. Branschorganisationen Svensk Energi och lobbyorganisationer emot förnybar elproduktion motsatte sig (givetvis) Regeringens beslut.

Regeringskansliet-6f4165a0

Energiminister Ibrahim Baylan och Norges olje- och energiminister Tord Lien är eniga om ändringar i avtalet som reglerar samarbetet med den gemensamma marknaden för elcertifikat.

 
Förändringarna i avtalet innebär att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 med 2 terawattimmar (TWh), från 26,4 TWh till 28,4 TWh. Det skulle innebära att den svenska regeringen når sin målsättning om finansiering av 30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002. Ändringsavtalet innebär vidare att ramvillkor för aktörer i Sverige och i Norge kommer att bli mer lika och att vissa delar av det gemensamma regelverket ska utvärderas i samband med nästa kontrollstation.
– Nu har vi tagit första steget mot en gemensam ambitionshöjning för Elcertifikatssystemet, för oss är det ett viktigt steg i Regeringens ambitiösa energi- och klimatpolitik för förnybar energi under mandatperioden, säger energiminister Ibrahim Baylan.
I dag skickar Olje- och energidepartement i Norge ut en remiss med det avtal som energiministrana har kommit överens om. Avtalet skickas inte ut på remiss i Sverige eftersom de bärande delarna i avtalet redan har varit ute på remiss.
Regeringen avser att överlämna propositionen med förslag som möjliggör en ambitionshöjning inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 till riksdagen under andra halvan av april. Även avtalet med Norge kommer att underställas riksdagen vid detta tillfälle. Planeringen är att propositionen ska behandlas av riksdagen före sommaruppehållet.

Regeringens pressmeddelande 13 mars 2015
Regerings proposition 9 april 2015

Skattefrihet för egenproducerad elenergi
Det har länge diskuterats att ta bort möjligheten att slippa betala energiskatt för egenproducerad el från vindkraft större än 100 kWh. Bland andra har Svensk Fjärrvärme propagerat för detta eftersom möjligheten gör det lönsammare för exempelvis ett kommunalt bostadsbolag att använda egenproducerad el till värmepumpar för uppvärmning vilket är billigare än fjärrvärme.
I samband med överenskommelsen om utökad ambitionsnivå kommer det därför att läggas ett förslag till riksdagen om att denna möjlighet upphör from 1 juli 2016 – men alltså inte retroaktivt.
I utredningen om nettodebitering Beskattning av microproducerad el föreslås också att möjligheten tas bort och man beräknar att den utnyttjas för ca 0,5 TWh år 2012 vilket motsvarade 7 % av den totala vindkraftsproduktionen på 7,2 TWh.
Utredningen konstaterar också att det inte – om nu någon trodde annorlunda – kommer att påverka utbyggnaden av förnyelsebar elenergi eftersom den styrs av kvoterna inom elcertifikatsystemet. Möjligen kan en mindre förskjutning mellan olika produktionsslag ske.
Det kommer t.ex underlätta för kraftvärme – men bara så länge överskottsvärmen kan användas i fjärrvärmenätet. Annars är det en dyr metod att producera el. I själva verket har elproduktionen från kraftvärme stadigt minskat mellan åren 2011-2015 som denna graf visar:

2011-2015-Varmekraft

Dåva 1 och 2 kraftvärmeverk i Umeå på 55/10 resp 75/30 MW fjärrvärme/el
Tillskott av kraftvärme kommer dock att gynna den förnybara energiomställningen eftersom den tillför reglerkraft och effekt som kan användas vid höglastsituationer vintertid vilket är positivt också för vindkraften!
Vindpark Vänern
En vindkraftspark har byggts på Gässlingegrund i Vänern. Parken består av 10 st vindkraftverk av finskt fabrikat Win Wind 3 MW.
De första 5 verken som byggdes ägs privat av bland annat Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening vars verk GG8 producerat rekordmycket el under 2014. Dessa verk producerar som förväntat och har inte drabbats av de omskrivna problemen.
Det har däremot de 5 senare verken i kommunal ägo gjort på grund av ett konstruktionsfel. Och det är den historien som motståndare till förnybar energi och i synnerhet vindkraft använder sig av i sin propaganda.
Ett problem i sammanhanget är förstås också att leverantören Win Wind gått i konkurs och inte kunnat fullgöra sina åtaganden.
Men är allt detta ett argument emot vindkraft? Nej, naturligtvis inte. Det är däremot ett argument för att välja pålitliga leverantörer och beprövade konstruktioner.
Och det kvalitetstänkandet gäller i alla sammanhang – även när man trycktestar reaktorinneslutningar i Ringhals där en kvarglömd dammsugare orsakade stillestånd och reperationskostnader för miljarder kronor.
Tyvärr är också de yttersta konsekvenserna av en kärnkraftsolycka så omfattande att de inte ens är försäkringsbara vilket är en förutsättning för eventuell ny kärnkraft i Sverige:
Sweden rejects British model for new nuclear plant deals
Om statliga subventioner till svensk kärnkraft

 
vindparkreno_Linn00004_3.jpg

Okänt dokument avslöjar vindkraftshaveriet

 
Varför de kommunala vindkraftsverken i Vindpark Vänern gått sönder, medan de privata klarat sig, har hittills varit höljt i dunkel. I en fram tills nu okänd rapport pekas ett avgörande konstruktionsfel ut som orsaken.
En felkonstruktion i de nya vindkraftsverken gör att de för för lite smörjning. Framförallt visar det sig att det har kommit för lite olja i startskeendena. Det har gjort att delar har slitits ut i förtid, säger Mats Enmark, vd på Vindpark Vänern Kraft AB.
Mitt under uppförandet av Vindpark Vänern bytte vindkraftsleverantören Winwind modell på sin turbiner. Den gamla beprövade modellen sattes upp på de första fem – privata – verken, medan de kommunala verken fick en ny modell, med längre rotorblad och en något annorlunda konstruerad växellåda.
Små skillnader som visat sig vara kritiska.
– De stora problem som vi har haft har man inte haft på de privata verken, konstaterar Mats Enmark, vd på Vindpark Vänern Kraft AB.
Enligt den haverirapport som tagits fram av Ångpanneföreningen (ÅF) är de nyare verken helt enkelt felkonstruerade. Grovt förenklat handlar konstruktionsmissen om att de pumpar som ska smörja växellådans rörliga delar inte kommit igång vid låga varvtal och vid uppstart. ÅF konstaterar att smörjoljesystemet ska smörja samtliga smörjpunkter, oavsett varvtal och effekt, men att konstruktionen i de här verken ”inte uppfyller den enkla regeln”
Det har medfört att verken fram tills nu har gått cirka 2.000 timmar per år med en otillräcklig smörjning.
– Framförallt visar det sig att det har kommit för lite olja i startskeendena. Det har gjort att delar har slitits ut i förtid, säger Mats Enmark.
Det konstateras också i ÅF-rapporten att temperaturen på oljan i flera fall varit för låg när den pumpas in i systemet, bland annat vid kall väderlek, vilket innebär att den varit alldeles för trögflytande och svårpumpad.
Även detta har lett till en bristfällig smörjning av roterande lager.
– Det är en av de saker som vi nu håller på att åtgärda. Det jobbas febrilt ute på verken just nu för att man ska komma tillrätta med de här problemen.
ÅF:s rapport skrevs redan för ett år sedan. Anledningen till att man inte har kunnat åtgärda problemen fullt ut förrän nu är att Vindkraft Vänern inte har haft tillgång till den källkod som styr verken. För att ändra inställningarna på hur mycket olja som tillförs, när den tillförs och vid vilken temperatur den tillförs krävs källkoden, och den har varit fastlåst i företaget Winwinds konkursbo.
Fram tills nu.
– Först i slutet av september eller början på oktober så fick vi köpa loss den där koden från konkursförvaltaren, säger Mats Enmark, som har jobbat hårt för att få tillgång till koden.
– Det har varit en prioriterad uppgift för oss ända sedan vi fick reda på den riktiga haveriorsaken, men det har varit svårt att få loss den. Visserligen har vi kunnat koppla förbi systemet så att de pumpar som är programmerade för att varva upp går igång direkt nu, men med koderna så kan vi nu justera systemet och få till en bättre styrning på systemet, säger han.
• Betyder det här att bekymren för Vindpark Vänern är över?
– Det är för tidigt att säga, men nu är vi trygga med att vi vet orsaken till varför verken gått sönder och att vi vet hur vi ska åtgärda det.
• Är ni helt säkra på att detta är den enda orsaken?
– Vi håller på att verifiera det just nu, men det mesta tyder på att det är så.
• Vad betyder det här för Vindpark Vänerns framtid?
– Det betyder framförallt att vi har en betydligt bättre grund att stå på när vi tar beslut om hur vi ska driva parken vidare. Och att vi förhoppningsvis slipper fler sådana här bekymmer.

Värmlands Folkblad 14 november 2014
Kommer nu de som motarbetar vindkraft med Vindpark Vänern som argument i fortsättningen att skilja på de vindkraftverk som producerar enligt plan och de som på grund av ett konstruktionsfel inte gör det och måste repareras?
Nej, det är nog att hoppas för mycket
!
___________________
Sven Nordblad

Comments are closed.