En förvirrad energipolitik

Hur ser egentligen Fria Vindars energipolitik ut? Ett aktuellt inlägg Torium är framtidens energikälla på deras sida tillsammans med kommentarer från tongivande motståndare till vindkraft på Holmön ger oss svaret. Men det finns också ämnen som Arkis och Antarktis isar, solenergi, beskattning av förnybar elproduktion och IKEA att diskutera.

Den för sitt ambitiösa motstånd mot vindkraft kände debattören C-E Simonsbacka har återinträtt på Fria Vindar och lägger nu ut texten. Lösningen på Sveriges framtida energiförsörjning står helt klar och den stavas kärnkraftverk laddade med Torium som bränsle. Som vi visat i tidigare inlägg finns det en uppsjö av kärnkraftsexperter som anser sig sitta inne med den rätta lösningen. Tyvärr tycks just Torium inte höra till de alternativ som ligger i framkant. Men var och en blir förstås salig på sin tro.
Det finns många problem med Torium varav ett är att tekniken helt enkelt inte är utvecklad och testad och att processen skapar U-232 med extremt stark strålning. Något som t.ex Vattenfall konstaterar i en skrift om just Torium. Sammanfattning av för- och nackdelar med Torium.
Om man nu vill se en fortsättning med kärnkraft hade det kanske varit bättre att satsa på de utvecklingslinjer som det samarbetas om i Europa. Den franska organisationen Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN) har bedömt de olika konstruktioner som finns på ritborden och bedömer att en Natriumkyld (SFR) reaktor kallad ASTRID ligger närmast att realiseras trots säkerhetsproblem. Med kommersialisering först efter år 2050.
Furthermore, the scenario in which PWRs would be phased out and replaced by SFRs by the end of the century is plausible given the ready supply of plutonium in the initial stages of the deployment scenario and the use of a closed nuclear fuel cycle with proven oxide fuel. Before this scenario can be rolled out, however, further progress must be made in research and technological development in areas that are, for the most part, already identified.
Review of Generation IV Nuclear Energy Systems
Redan idag byggs vindkraft billigare än kärnkraft och jag lämnar nu diskussionen om olika kärnkraftstekniker som ligger för långt in i framtiden att realiseras för att spela någon roll för Sverige.
Fria Vindar om ett kärnkraftsfritt Bottenviken
Det är tydligt att man nu uppmärksammat det starka motståndet till att lokalisera ny kärnkraft i Finland vid Pyhäjoki vilket organiseras av Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Hittills har Fria Vindar (förutom då Gunnar Fredriksson) inte kritiserat Pyhäjoki men nu gäller det att hitta en anledning att både protestera mot Bottenviksprojektet men samtidigt vara positiv till kärnkraft. Fria Vindar löser problemet på ett elegant sätt:
20150524-FV-150-151
Man tillämpar alltså samma devis som för vindkraft nämligen att energiproduktion ska byggas någon annanstans. Att resultatet istället blir att de framtida Toriumverken placeras mycket nära täta befolkningscentra i södra Sverige bekommer inte Fria Vindar.
Som vi alla vet är solkraft heller inte en särskilt lämplig energiproducent på nordliga breddgrader. Solkraftsproduktionen följer nämligen inte förbrukningskurvan. För vindkraft är det tvärtom eftersom den producerar bäst på vintern när det blåser mest och förbrukningen är som störst. Detta kommenterar också C-E Simonsbacka:
20150524-FV-156-CES
Solenergi är ett trevligt och miljövänligt sätt att framställa el på men inte att jämställa med vindkraften på Holmöarna. Låt oss därför se vad det skulle innebära om man utrustade 100 hus på Holmön med en normalstor solel-anläggning på 5 kW som under ett år producerar ca 5.000 kWh. Dessa 100 hus skulle tillsammans under 1 år ge 500.000 kWh el.
Under samma tid producerar den kommande vindkraftsparken på Holmön knappt 100 MW och antagen kapacitetsfaktor 35 % närmare 350.000.000 kWh dvs 700 ggr så mycket el.
En annan viktig skillnad är att solenergin huvudsakligen produceras under mars-oktober medan vindkraften producerar 4 ggr så bra i januari när strömmen behövs som bäst än i juli. Solenergi ersätter alltså inte vindkraft men däremot kompletterar de varandra mycket bra. Dessutom innebär vindkraften arbetstillfällen på Holmön.
En anläggning med solceller som i exemplet ovan finns redan idag på Holmön hos Göran Burén. Lär mer här [ 1 ] och här [ 2 ].
Klicka på Read more för fortsättning …


Skattebefrielse för egenproducerad el
Fria Vindar har också ett annat problem när det gäller solel som för att kunna byggas i större omfattning än på villatak behöver skattebefrielse för egenproducerad elström vilket de motarbetar. Större anläggningar hamnar nämligen lätt över den gräns på 144 kW som föreslås av Norge för att tillstyrka ökad utbyggnad av förnybar elproduktion. För vindel föreslås 32 kW. Tills vidare har dock Centerpartiet stoppat förslaget.
Självaste Skatteverket har i ett ställningstagande med Dnr 131 560566-08/111 gjort denna bedömning:
Skatteverket anser att enbart den omständigheten att en elproducent matar in el på ett elnät, där elen sammanblandas med el av annat ursprung, inte medför att producenten ska anses leverera elen, i den mening som avses i lagen om skatt på energi … (LSE).
Isutbredningen på Arktis och Antarktis nu rekordlåg
I samma artikel som Torium höjs till skyarna vill Fria Vindar också förringa det uppenbara faktum att isen smälter på polerna genom att blanda ihop ismängd med isutbredning. Det är t.ex mycket oroande att avsmältningen även sker underifrån orsakat av varmare havsvatten. Från västra Antarktis finns mätningar som visar att ett mycket stort shelf-isflak Larsen B snart kommer att kollapsa med följden att havsnivån stiger något men framförallt kan det innebära en hastigare rörelse av glaciärisarna ner mot havet.
20150326-Antarctic-ice-shelves
Artikel i Washington Post.
Även den östra Totten Glacier minskar oroväckande.
För att då inte tala om Arktis isar:
2010525-Arktis-isar-rekordminskar
IKEA
20150525-EN-Ikea
Nu blickar Ikea framåt mot sitt mål att bli helt energioberoende globalt till år 2020.
Se tidigare artikel om vindkraftsparken på Glötesvålen på denna sida. Som då nämndes liknar detta projekt på många sätt Holmön. Bland annat avstyrkte Naturvårdsverket etableringen med hänvisning till förekomst av bl.a kungsörn och björn och menade att vindkraftsparken skulle innebära en påtaglig skada på områdets naturvärden. SGU avstyrkte med hänvisning till sällsynta geologiska formationer.
Men Milööverdomstolen (MÖD) fann att intresset av att etablera vindkraftsparken gick att förena med intressena för rennäringen och det rörliga friluftslivet, vildmarksturism och bevarandet av landskapsbilden.
MÖD fäste i sitt beslut stor vikt vid intresset av att utvinna energi på ett sätt som bäst motsvarade en god hushållning och främjande av en hållbar utveckling.

Sven Nordblad

Comments are closed.