Nytt rekord för vindkraften i Sverige

Svensk vindkraft 3.446 MW producerade mer el än kärnkraften 3.359 MW i helgen vilket innebär nytt rekord. Att endast tre av tio reaktorer var i drift på grund av olika tekniska problem och underhåll bidrog naturligtvis. Att Sveriges elförsörjning ändå fungerar bra och att Sverige till och med exporterar el visar på styrkan i det svenska elsystemet.
Här visas den nuvarande kärnkraftsproduktionen och fortfarande är 7 av 10 reaktorer avställda:
Driftläge Oskarshamn 2015-06-04:
20150604-OKG-O123
SVT rapporterar nu att både reaktorn O1 och O2 kan komma att läggas ner inom de kommande åren. Tillsammans med beskeden nyligen om R1 och R2 innebär detta att inte mindre än 4 reaktorer kan komma att avvecklas motsvarande nära 20 TWh/år vid full produktion.
Den växande förnybara energin kommer att kompensera för detta bortfall!
Driftläge Forsmark 2015-06-04:
20150604-Forsmark-F123
Driftläge Ringhals 2015-06-04:
20150604-Ringhals-R1234
Chefen för FN:s klimatsekretariat menar att Sverige lyckats visa på potentialen hos förnybar energi
Det svenska vindkraftsrekordet har nu uppmärksammats även internationellt. Christiana Figueres, som är chef för FN:s klimatsekretariat och som kommer vara en av huvudpersonerna både innan och under de internationella klimatförhandlingarna i Paris i december, skriver på Twitter:
– Today, Sweden generated more energy with wind than with nuclear. Demonstrates potential of renewables.
Att Sverige är ett land som har siktet inställt på ett helt förnybart energisystem är något som även den svenska regeringen blivit bättre på att framföra vid internationella sammankomster. Exempelvis vid ett anförande i Mexico City i slutet av maj förklarade energiminister Ibrahim Baylan (S) saken så här:
– Sweden has high ambitions for a sustainable future energy system. The government is aiming for a situation where Sweden’s energy supply is 100 percent renewable. We want a clean, secure, and competitive energy sector. We want to make it possible for our research, our industry and our experiences to contribute to the global energy system.
Källa
Ökad ambitionsnivå för förnybar elproduktion
Som nämnts i tidigare inlägg finns nu en regeringsproposition, som tillstyrks bland annat av Naturvårdsverket, om ökad förnybar elproduktion. Ett utdrag:

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och Sverige ska ligga i framkant i den klimatomställning som är nödvändig. Arbetet för att nå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen och generationsmålet behöver stärkas. Regeringen angav i budgetpropositionen för 2015 att Sverige har särskilt bra förutsättningar att bygga ut den förnybara energin och att den därför bör byggas ut ytterligare. Regeringen angav vidare att elcertifikatssystemet är ett effektivt styrmedel för att nå uppställda mål för produktionen av förnybar el och att en ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 bör genomföras inom ramen för det systemet. Ambitionshöjningen bidrar till att öka utbyggnaden av den förnybara energin och till att nå regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi.

Men hur ska denna utbyggnad åstadkommas när elpriserna är så låga? Svaret är att ersättningen för förnybar elproduktion skall höjas:

Förslaget i finansieringsrapporten
Energimyndigheten redovisar i finansieringsrapporten ett samlat förslag till höjda kvoter. I rapporten har myndigheten tagit hänsyn till Sveriges åtagande enligt gällande avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat inklusive den av regeringen aviserade ambitionshöjningen som innebär att Sverige ska finansiera 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002. Energimyndigheten utgår från kvotkurvan i kontrollstationsrapporten och har därefter justerat upp kvoterna för att möjliggöra regeringens ambitionshöjning. Myndigheten har även gjort en mindre justering för att ta hänsyn till det verkliga utfallet 2013 och gör bedömningen att höjda kvoter från 2018 skulle skapa goda förutsättningar för långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer. Myndigheten bedömer även att ett sådant förslag skulle ge goda förutsättningar för elleverantörer att ta hänsyn till höjda kvoter i fasta elavtal där en kostnad för elcertifikat ingår.

2015-Prop-123-Fig-5-3
Höjningen enligt steg 1 motsvarar alltså de åtaganden som redan gjorts och steg 2 den ökade ambitionsnivån om 30 TWh förnybar energi. Propositionen stöds naturligtvis av regeringen men även av Centerpartiet och vi får hoppas att den går igenom!
Sven Nordblad

Comments are closed.