Med kanot genom Nordsundet


En perfekt höstdag i oktober med sol, knappt någon vind och framförallt – högvatten +45,1 cm över. Då passar det bra att paddla kanot genom Nordsundet, alltså den smala kanal som skiljer Holmön från Ängesön. Idag en rännil tack vare landhöjningen som sakta grundar upp den men fortfarande farbar under gynnsamma förhållanden.

Film som visar kanalen från Gäddbäckssundet sydväst från Koögern via Haraskeket och Roarhålet ut till Kvarken i nordöst. Foto Erik Nordblad.
Riksintressen
Kanalen Nordsundet ingår i Natura 2000 och Holmöarnas naturreservat. Det ingår dessutom i Riksintresse för Friluftsliv AC 8 och i väster och öster Riksintresse för yrkesfiske. Området marknadsförs av Umeå kommun liksom av Länsstyrelsen Västerbotten som friluftsområde.
Huvudkriterier enligt Riksintresse friluftsliv AC 8 för Holmöarna:
1. Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturlandskapet.
2. Område med särskilt goda förutsättningar för land och vatten anknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Se vidare bilagorna i slutet av artikeln.
Bevara kanalen Nordsundet
Kanalen fungerade i gångna tider som en viktig förbindelselänk mellan västra sidan med fiskeläget i Gäddbäck och fiskevattnen i öster och Stora Fjäderägg. Idag är Gäddbäckssundet och kanalen kanske främst en farväg som ger oss möjlighet att studera Naturreservatet från vattnet under lugnare förhållanden – Holmöarnas ytterskärgård passar utmärkt för kajakpaddling men för de med kanadensare är vind och strömmar ofta alltför riskabla.
Genom den kraftig landhöjningen, ungefär 0,85 cm år, flyter allt mindre vatten genom kanalen och ofta är den helt avsnörd. Något men inte tillräckligt motverkas detta av havsnivåhöjningen som idag är ungefär 0,30 cm/år. Bilden visar havsvattenståndet sedan 1892 vid Ratan den 1 oktober varje år. Vattenståndet låg tidigare väl över en meter högre än idag. Senast det var högre än i år var 2005. Uppgifterna från SMHI.

Vattenståndet från 2018-05-01 till 2018-10-28 visar mycket lågt vatten fram till mitten av augusti.

Om strömmen av friskt vatten genom kanalen uteblir kommer fiske och fiskreproduktion i Gäddbäckssundet på sikt att försvåras vilket i så fall inte är i enlighet med det uppsatta riksintresset för yrkesfiske. Och särskilt som ett av byns avvattningsdiken (”afloppsdike”) rinner ut i Gäddbäckssundet vilket innebär ökad risk för övergödning, algtillväxt och igenväxning.
Kanalen har muddrats under 1980-talet och detta syns tydligt i filmen. Man noterade då att vattenkvalitén förbättrades, särskilt i Gäddbäckssundets västra del. Att nu rensa kanalen igen så att den är väl farbar och ger ett ökat flöde även under låg- och medelvattenstånd borde vara en fråga alla kan ena sig om. Här ett utdrag ur beslut och skötselplan för naturreservatet:


Holmön Byamäns samfällighetsförening söker LOVA-bidrag för att utreda kanalen
Länsstyrelsens svar 2018-05-17 på LOVA-ansökan:
Detta är ett svar på den intresseanmälan som gjorts för att eventuellt komma in med en fullständig ansökan om LOVA bidrag för att genomföra:
”En förstudie av vattenflöden och tekniska möjligheter att öka vattengenomströmningen i den uppgrundade kanalen Nordsundet på Holmön och vilka effekter det skulle ha på vattenkvalitén i Gäddbäckssundet och påverkan på fiskreproduktionen”.

Pågående förändring med uppgrundning i Nordsundet och Gäddbäckssundet är ett naturligt skeende som skapar värdefulla variationsrika kustmiljöer för de växter och djur som lever där. De aktuella sunden ingår både i ett N2000-område och i ett naturreservat. Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att muddra i reservatet och i bevarandeplanen (kopplat till Natura 2000) har landhöjningsmiljöer ett prioriterat bevarandevärde.
Enligt LOVA-förordningen kan bidrag ges till projekt som bl a syftar till att genomföra åtgärder för att minska belastning av näringsämnen till vatten och för att genomföra åtgärder så att vatten med sämre än god status kan nå beslutade miljökvalitetsnormer. Omkringliggande vatten har idag en god vattenstatus enligt vattenmyndigheternas klassning och miljökvalitetsnormen anger att ingen försämring får ske.
Med stöd av detta vill vi meddela att en fullständig LOVA ansökan inte är nödvändig. Det föreslagna projektet kan inte prioriteras med utgångspunkt i LOVA-förordningen och kommer därför inte att kunna tilldelas medel. Reservatsföreskrifterna anger vidare att det inte är tillåtet att genomföra en muddringsåtgärd i området.
Bifogat finns en kartbild som redovisar gränserna för reservatet och natura 2000 området samt nedan visas ett urklipp från VISS (VattenInformationssystemSverige, Vattenkartan) som redovisar att omkringliggande statusklassade vatten redan uppnår miljökvalitetsnormen god ekologisk status.

Natura 2000 bevarandeplan för Holmöarna
I planen Natura 2000 för Holmöarna nämns återkommande ”bevara” men för att bevara viktiga funktioner och naturtyper måste man ibland ingripa eller som här varsamt underhålla vattenflödet genom Nordsundet. Att effekterna av landhöjning skulle ha företräde över bevarandet av Gäddbäckssundet och kanalen till glädje och nytta för friluftsliv och fiskevård känns svårt att acceptera.
Om vi tittar närmare på Nordsundet i planen ser vi att denna är definierad som naturtyp 1160 – Stora vikar och sund:

Går man vidare till Naturvårdsverkets vägledning för naturtyp 1160 läser man:


Genom den snabba landhöjningen finns det nu mycket stor risk för att Nordsundet naturtyp 1160 snart kommer att försvinna på grund av uppgrundning och bristande ”konnektivitet” mellan västra Kvarken och Gäddbäckssundet …
Sammanfattning
Naturreservatet är riksintresse för naturvård och ingår i nätverket Natura 2000 enligt både Art- och Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Men här finns också riksintresse Friluftsliv och Yrkesfiske. Och hur prioriterar man då? Länsstyrelsen säger så här:
Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål, måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras.
Kanhända är en LOVA-ansökan för att undersöka vattenkvalitén i Gäddbäck för kanalen inte rätt väg fram för att bevara den. Att ansökan avslås (på förhand) på andra grunder än kriterierna för LOVA är däremot problematiskt och visar att en helhetssyn inte tillämpas vid bedömningen. Helt klart är bevarandet av kanalen bemyndigat enligt skrivningen i reservatsbeslutet 1980 och intentionerna för riksintresse Friluftsliv och Yrkesfiske samt enligt riktlinjerna i Natura 2000 att behålla och utveckla ett livskraftigt Holmön, och bör nu prioriteras.
Löfte om tillstånd/dispens för en varsam muddring av kanalen Nordsundet bör därför lämnas av Länsstyrelsen. En annan men senare fråga är förstås hur detta sedan ska finansieras. Den tidigare muddringen utfördes delvis som en arbetsmarknadsåtgärd. Idag bör diskussionen om finansiering föras förslagsvis mellan Länsstyrelsen som är reservatsförvaltare, Umeå Kommun, HUF (Holmöns Utvecklings Forum) och Holmön Byamäns samfällighetsförening.
Praktiska åtgärder
För att återställa kanalen så att den blir farbar både för kanot och småbåtar som på 1980-talet behöver egentligen inte så mycket göras. Problemet med landhöjningen ska inte överdrivas. Landhöjning 0,85 cm/år minus havsnivåhöjning 0,30 cm/år innebär en förlust på knappt 20 cm. Till detta kommer slam som samlats i vissa passager.
Först och främst behövs nu en teknisk undersökning för att fastställa kanalens kondition och ett åtgärdsförslag.
Skrivelse om Nordsundet
Eller som det uttrycks i en skrivelse från många Holmöbor till Länsstyrelsen i samband med att Naturreservatet nu är under revidering:
För att underlätta/möjliggöra fiske inom så stora delar av vattnen runt ögruppen som möjligt har muddring av ett antal kortare sträckor utförts. På just de platser där muddringen utförs innebär åtgärden givetvis en påverkan genom ökad vattengenomströmning, vilket i sin tur i första hand kan påverka vegetationssammansättning och syresättning av bottensediment.
Givet det mycket stora antal vikar inom Holmöarna, som är under kontinuerlig uppgrundning och avsnörning, så kan fortsatt öppethållande av ett mycket litet fåtal passager genom muddring på intet vis påverka naturvärdena inom reservatet i stort.
En försiktig förbättring av vattenleden genom Norrsundet kan istället bidra till att skapa ökade naturvärden för besöksnäringen med tillgång till en småbåtsled till östra sidan av Holmöarna och natursköna kanotleder. Detta kan även skapa arbetstillfällen, som kan ge biinkomster, i enlighet med målen i Natura 2000.

Att bevara unik natur och förhållanden på Holmöarna är inte detsamma som att inget göra och bara låta allt förfaras och växa igen. Titta gärna på filmen igen och fundera på om detta inte är värt att bevara för framtiden!
Sven Nordblad
__________________________________
Bilagor:
Umeå-Kommun-friluftsområden
Riksintresse_Friluftsliv_AC_8_Holmöarna_VB2014
Riksintresseområden-i-Västerbottens-län

Riksintresse-fiske-finfo2006_1

Bevarandeplan-512-7784-2016-Lst-AC-N2000-Holmöarna
Naturvårdsverket-vl-1160-stora-vikar-sund

Comments are closed.