Trafikverkets magplask i bräckt vatten

 
Ett axplock aktuella inlägg i debatten om Holmöns bristfälliga kommunikationer

Regeringen bör fatta beslut om att Holmöleden bryts ut från Trafikverket Färjerederiets ansvar – och i stället upphandlas separat med statliga medel (liknande Gotlandstrafiken). En ny isbrytande färja med rätt storlek är grundläggande. Holmöborna skall vara delaktiga i arbetet med att skapa rätt färja för leden. Holmöborna behöver som andra svenskar tillgänglighet till och inte isolation från samhället. Det skriver U. Thorbjörn Lindberg.
I början av 2000-talet beslutade regeringen att utreda vägsystemen i Sverige eftersom kostnaden för underhåll skenat de senaste åren. I utredningen ingick även tre färjeleder som undantogs från utredningens grundsyn, de skulle få speciella lösningar.
För att arbeta fram lämpliga förslag för dessa ö-samhällen utsågs förre talmannen i riksdagen, Thage G Peterson (S), som förhandlingsman. Holmöns ö-samhälle var ett av de tre samhällen som fick speciell status i utredningen.
Holmön är en ögrupp i Kvarken, närmaste stad är Umeå som ligger 27 km från färjeläget Norrfjärden. Holmöns samhälle är bebott sedan medeltid. Ett av Sveriges största marina naturreservat skapades på 1970-talet på Holmöarna.
Det är allmän väg på båda sidor av Kvarken, vilket gör att trafikverksfärjan Helena Elisabeth (HE), transporterar passagerare och 17 ton gods till ön. Den byggdes 1983, och har tjänstgjort på Holmöleden sedan dess. HE är nu reservfärja.
Leden är 10 km lång, över öppet hav, med grunda vatten, kraftig vind, grov sjö och kraftiga strömmar. Färjeleden är istäckt under delar av vintern, upp till 10 veckor när färjan inte kan köra. Begränsat passagerarantal och godsutrymme innebär en hämsko för ösamhällets utveckling och fortlevnad.
Peterson grep sig frejdigt an uppgiften genom samtal med generaldirektören Ingemar Skogö, Vägverket och lokalt ansvariga höjdare i Vägverket region norr, Vägverket Färjerederiet, Umeå kommun, landstinget och länsstyrelsen Västerbotten. Peterson fick klara direktiv av Skogö vad som skulle presenteras för de lokala höjdarna och vilken information som skulle delges Holmöborna.
Efter många turer redovisade Peterson sin förhandlingslösning för regeringen, vilken ekonomiskt stöddes av Vägverket, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och länsstyrelsen i Västerbotten. Holmöborna var nöjda med att Vägverket blev ensam huvudman och ansvarig för trafiken året runt.
Petersons målsättning:
”Mina utgångspunkter och mål för förhandlingarna har varit att få tillstånd en säker och långsiktig trafiklösning året runt efter över 50 år av oklarhet med trafiken till Holmön. Dessutom har jag strävat efter att få kortare restider, ökad turtäthet, möjlighet till mer godstransporter och fler bilar samt trafikförhållanden som underlättar utvecklingen av turism, småföretagande och pendling.”
Regeringen stadfäste Petersons förhandlingslösning genom ett beslut den 19 april 2007.
Därefter har Trafikverket inte lyckats uppfylla regeringsbeslutets målsättning.
Ett antal satsningar har gjorts under 13 år, satsningar som ofta inte följt ledens förutsättningar. Exempelvis har Trafikverket inköpt en gammal färja, Capella, byggd 1975, kan lasta fyra fordon och 25 ton last, men som inte klarar av att köra vintertid i is, Färjerederiet har utfärdat isdirektiv när Capella skall sluta trafikera på grund av is, vilket även gäller HE. Capella har även drabbats av ett antal haverier, vilket inneburit att HE varit tvungen att hållas som reserv på leden.
En liten svävare har inköpts från Kanada, som inte har tillräcklig kapacitet och är mycket känslig på grund av sin konstruktion och kräver relativt slät is.
I februari 2021 har Trafikverket beslutat satsa 15 miljoner på en ny motor i Capella, som inte är lämplig för trafik på leden?
Trafikverket tog i slutet av november 2020 strid med regeringen och sina förhandlingspartners. Trafikverket vill nu försämra den tidigare servicen för Holmöborna genom att:
•sluta staka skoterled över isen, en led som är mycket viktig för samhällets funktion och tillförsel av varor till affär och hantverkare. Varor som varken svävare eller helikopter kan transportera.
• att pendlare måste vänta 5 arbetsdygn innan helikopter sätt in, när färja och svävare inte kan köra. Det innebär att det blir omöjligt att pendla.
• Inga extraturer sätts in sommartid när stora festivaler anordnas, festivaler som är av utomordentlig vikt för samhällets överlevnad.
•dessutom avser man stänga av värmen i väntsal på Holmön.
I februari 2021 har Holmön varit helt isolerat från omvärlden i veckor. Infrastrukturminister Eneroth är informerad om att Trafikverket inte lever upp till regeringsbeslutet av den 19/4 2007. Hans svar är, ” att det är Trafikverkets ansvar, men jag skall ha det under uppsikt.” Ingen vidare åtgärd är vidtagen av infrastrukturministern eller Trafikverkets generaldirektör.
Förhandlingsuppgörelsen gjordes mellan fyra parter. Nu försöker Trafikverket få de övriga parterna att betala mera för att kunna följa regeringens beslut. Holmöborna har blivit gisslan i ett ekonomiskt krig mellan förhandlingsparterna.
•Trafikverket lever inte upp till regeringsbeslutet om Holmöleden.
•Att tjänstemän kan sätta sig över regeringsbeslut och godtyckligt avgöra en bygds framtid är uppseendeväckande.
•Vem ansvarar för att övervaka Trafikverket, och se till att beslut följs?
Tydligen inte infrastrukturministern, om man ser till hans uttalande.
•Trafikverket Färjerederiet visar stora brister i kompetens genom att inte satsa på transportmedel som följer ledens förutsättningar. Dessutom har man svårt att hantera Holmöleden som är en led över öppet hav.
Regeringen bör fatta beslut om att Holmöleden bryts ut från Trafikverket Färjerederiets ansvar och i stället upphandlas separat med statliga medel (liknande Gotlandstrafiken). En ny isbrytande färja med rätt storlek är grundläggande. Holmöborna skall vara delaktiga i arbetet med att skapa rätt färja för leden.
Holmöborna behöver som andra svenskar tillgänglighet till och inte isolation från samhället.
U. Thorbjörn Lindberg, bor för närvarande på Holmön och har tidigare kört Holmöfärjan
VK 2021-02-26 VK Insändare
Klicka på Read more för att läsa fler inlägg …Trafikverkets åtagande för Holmön har vuxit till att omfatta åtgärder och aktiviteter som inte ligger inom det statliga ansvaret. Vi behöver anpassa ansvaret till en rimlig nivå.
Trafikverket välkomnar beslutet att Umeå kommun tillsammans med länsstyrelse och region Västerbotten tagit på sig att ordna med stakning av skoterled under denna vintersäsong, och Trafikverket kommer att fortsätta att samverka med de berörda parterna för att alla berörda ska ta sitt ansvar för att få till en långsiktig lösning.
Trafikverket har tagit fram en långsiktig plan avseende förbindelsen till Holmön och arbetet har skett tillsammans med Umeå kommun, Region Västerbotten och länsstyrelsen i Västerbotten. Bakgrund är att 2007 fick Vägverket, tillsammans med Umeå kommun, länsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens landsting, uppdraget att säkerställa en förbindelse till Holmön året runt (regeringsbeslutet N2007/3647/IR).
Vi har förståelse för de reaktioner som den långsiktiga planen har väckt, men vi på Trafikverket kan inte fortsätta att ta på oss uppgifter som går utanför vårt ansvarsområde. Trafikverket har stått för driften av Holmöförbindelsen sedan 2010, då Trafikverket bildades, och innan dess ansvarade Vägverket för förbindelsen sedan 1950-talet.
Trafikverket kommer att fortsätta att trafikera Holmön med färja enligt dagens tidtabell, året runt när väder och isläget så tillåter.
Liten svävare trafikerar när färjan inte går och när isförhållandena medger det. Vid extrema väderförhållanden kommer helikopter att sättas in efter fem arbetsdagar. Helikoptern kommer att trafikera leden med en tur på morgonen och en tur på kvällen. Vid kö körs helikoptertrafiken till kön upphör. Vi har även lastat mat, post och förnödenheter för transport till Holmön flera gånger per vecka.
Men Trafikverkets åtagande har vuxit till att omfatta åtgärder och aktiviteter som inte ligger inom det statliga ansvaret så som stakning av skoterled och varmhållen väntkur på Holmön. Vi behöver anpassa ansvaret till en rimlig nivå i jämförelse med Trafikverkets liknande färjeleder i andra delar av Sverige.
Holmöleden är en enskild led som drivs på särskilt uppdrag, men servicenivån bör vara på samma nivå som övrig färjeverksamhet. Ansvaret för att upprätthålla en förbindelse till Holmön bör delas av flera parter.
Att staka upp skoterleder ligger i fjällen på länsstyrelsens ansvar, och i övrigt på kommuners ansvar. Vi måste se till så att skattemedel används på rätt sätt.
Helena Eriksson, regional direktör Nord vid Trafikverket
VK 2021-03-06 Insändare

Har med bestörtning tagit del av Helena Eriksson, Region Norr, Trafikverkets insändare (VK 6/3).
Genom regeringsbeslut N2007/3647/IR fick Vägverket ensamt uppdraget att vara ansvarig för året runt trafik till Holmön. Vägverket accepterade uppdraget.
Regeringens målsättning genom sitt beslut var att förbättra servicen till Holmön. Detta har inte skett. I stället fattar Trafikverket ett chockartat beslut i november 2020 med att försämra servicen.
Trafikverkets långsiktiga plan för Holmöleden framgår av regeringsbeslutet från 2007. Den rimliga nivå som nämns innebär året runt service.
Eftersom investeringar skett i transportenheter som inte möter förutsättningarna för leden, har kostnaderna skenat. Holmöleden är en allmän led, och går inte att jämföras med andra färjeleder. Helt andra krav ställs här på utförandet, där skoterled och helikopterservice måste sättas in omgående om behov uppstår när färjan inte kan köras. En rätt konstruerad färja skulle klara Året runt trafik på leden.
Trafikverkets agerande mot Holmöborna är anmärkningsvärt, när man själva orsakat ökande kostnader för leden genom att inte följa förutsättningarna. Trafiken till Holmön skall inte försämras för att lösa ekonomiska tvister med lokala samarbetspartners.
Genom sitt ansvarslösa agerande att ensidigt besluta att helikopter inte sätts förrän efter fem dagar och att inte staka skoterled innebar att Holmöborna var isolerade och affärens hyllor var tomma veckor i februari 2021.
Vi uppmanar härmed Trafikverket att per omgående följa regeringsbeslutet och ge Holmöborna en trygg pålitlig service året runt.
Vi måste kunna lita på att fattade beslut skall följas.
U. Thorbjörn Lindberg
Holmön

VK 2021-03-10 Insändare
_______________________________________
KOMMENTAR TILL HELENA ERIKSSON, REGION NORR, Trafikverket
Genom regeringsbeslut N2007/3647/IR fick Trafikverket ensamt uppdraget att vara ansvarig för året runt trafik till Holmön.
Regeringens målsättning genom sitt beslut var att förbättra servicen till Holmön. Detta har inte skett. I stället fattar Trafikverket ett chockartat beslut i november 2020 med att försämra servicen.
Eftersom investeringar skett i transportenheter som inte möter förutsättningarna för leden, har kostnaderna skenat. Holmöleden är en allmän led, och går inte att jämföras med andra färjeleder. Helt andra krav ställs här på utförandet, där skoterled och helikopterservice måste sättas in omgående om behov uppstår när färjan inte kan köras. En rätt konstruerad färja skulle klara Året runt trafik på leden.
Trafikverkets agerande mot Holmöborna är anmärkningsvärt, när man själva orsakat ökande kostnader för leden genom att inte följa förutsättningarnma. Trafiken till Holmön skall inte försämras för att lösa ekonomiska tvister med lokala samarbetspartners.
Vi uppmanar härmed Trafikverket att per omgående följa regeringsbeslutet och ge Holmöborna en trygg pålitlig service året runt.
VI MÅSTE KUNNA LITA PÅ ATT FATTADE BESLUT SKALL FÖLJAS
U. Thorbjörn Lindberg

VK 2021-03-17 Kommentar

Bergner: Sök en ny uppgörelse om Holmön
Klargör att Trafikverket har ett särskilt ansvar, som man inte får fly från, men sök en aktuell överenskommelse som kan klara ut saker och ting i övrigt. Det skriver Petter Bergner.

Debatten om kommunikationerna mellan Holmön och fastlandet rullar vidare. Från de drabbades håll hörs fortsatta protester, men trots att skoterledsfråga fick temporär lösning verkar positionerna vara låsta i övrigt.
Nyligen formulerade Trafikverket, som beslutade att minska ned sina åtaganden, ett skriftligt försvar för sitt agerande. I en insändare i VK (6/3) skriver Helena Eriksson, regional direktör Nord vid Trafikverket, att myndigheten ”behöver anpassa ansvaret till en rimlig nivå i jämförelse med Trafikverkets liknande färjeleder i andra delar av Sverige”. Uppfattningen är att man utfört uppgifter som ligger utanför myndighetens ansvarsområde, inte att man underförstått varit bunden att göra sådant i kraft av andemeningen i 2007 års överenskommelse.
Umeå kommun och även undertecknad har dock menat att Trafikverket handlat i strid med en överenskommelse. Ansvarig minister har också hänvisat till överenskommelsen från 2007, som bekräftades genom regeringsbeslut, om än på ett mer öppet sätt.
Ett grundproblem tycks vara att det finns för stort tolkningsutrymme. Ska man följa uppgörelsen från 2007 i dag måste man försöka uttolka dess andemening snarare än se till dess konkreta skrivningar. Den överenskommelse som Thage G Peterson fick parterna att träffa byggde nämligen på en svävarlösning, som ganska snabbt blev inaktuell. Och när den väl föll tycks också viljan att bevaka att överenskomna principer efterlevdes ha avklingat.
Dessutom har tiden i viss mening sprungit ifrån dokumentet. Skrivningar om att länsstyrelsen förväntades vara med och bekosta fordonsinvesteringar ter sig exempelvis i dag främmande, bland annat därför att de regionala tillväxtmedlen flyttats bort från myndigheten och dessa mer fria medel således försvunnit. Då ansvarade länsstyrelsen för länstransportplanen och man hade det regionala utvecklingsuppdraget, men detta har Region Västerbotten övertagit. Rimligen måste då även förväntningarna på länsstyrelsen justeras.
Överenskommelsen från 2007 stipulerade att dåvarande Vägverkets samarbetspartners skulle medfinansiera myndighetens investeringar, samt att passageraravgifter skulle tas ut. Men inget av detta blev det något av med. Det går att se dessa punkter som knutna specifikt till just svävarlösningen, men en annan möjlig tolkning är att man satte upp principer för samarbete som sedan inte blev vatten värda. Från ett Trafikverket-perspektiv skulle det gå att argumentera att det är samarbetsparterna, inte sektorsmyndigheten, som inte bjudit till tillräckligt. Men i stället verkar hållningen alltså vara att man hädanefter tänker hantera Holmön som man hanterar andra motsvarande fall, att den generella styrning man får som myndighet, inte en gammal uppgörelse om en stor svävare som aldrig upphandlades, är det som kommer att vägleda hur Holmön hanteras av Trafikverket.
Samtidigt fortsätter alltså regeringen att hänvisa till överenskommelsen som vore den en tydlig problemlösare för Holmön i vår tid. Detta samtidigt som kommunen bevakar sitt och naturligtvis har ett intresse av att inte bli lämnad med Svarte Petter på hand.
Denna vinters oacceptabla problem för de boende har dock visat hur olycklig en situation med oklar ansvarsfördelning och tolkningar som spretar åt alla håll kan bli för människorna som är beroende av fungerande kommunikationer. Här borde regeringen tala om för Trafikverket vad den ska göra. Frågan är hur meningsfullt det blir att föra dialog utifrån rådande förutsättningar. Här verkar det krävas ett större omtag.
En möjlighet bör vara att betrakta överenskommelsen från 2007 som överspelad och gå in för att skapa en ny som fungerar bättre som riktningsgivare i dagens läge. Regeringen skulle, med parternas goda minne, kunna initiera ett sådant försök och hitta en ny Thage G Peterson som kan leda arbetet.
Klargör att Trafikverket har ett särskilt ansvar, som man inte får fly från, men sök en aktuell överenskommelse som kan klara ut saker och ting i övrigt. Svarte Petter-spelet om Holmön måste upphöra. Det är hög tid att ta gemensamt ansvar.
Petter Bergner
VK 2021-03-10 Insändare

Comments are closed.