En kasse med mat …


20220222 Niclas Holmlund, VK
Umeå kommun ska se till att de boende på Holmön kan transportera sig med helikopter till och från ön när det varken går att åka färja eller svävare. Samtidigt riktar politikerna kritik mot hur Trafikverket hanterar frågan.
− Trafikverket har ansvar för trafiken till Holmön och förhandlingar pågår för en långsiktig lösning. Med det här initiativet vill vi lösa behovet just nu och ordna säkra förbindelser för Holmöborna då ordinarie trafik är inställd, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.
Det är via landsbygdsutvecklingsarbetet som Umeå kommun ska söka lösningar för ersättningstrafik till Holmön. Det ska minska inställelsetiden för helikopter och undvika att Holmön isoleras vid dåligt väder.
Trafiken till Holmön sker med färja och svävare när väder och isförhållanden tillåter. När detta inte fungerar ersätts trafiken enligt Trafikverkets nuvarande direktiv med helikopter efter fem arbetsdagar och helikopter får heller inte längre transportera gods.
– Då helikoptern dessutom har en viss inställelsetid och det kan komma helger emellan kan de boende bli isolerade i 7–8 dagar, och det är förstås inte acceptabelt, därför har vi nu tagit beslut om en snabb lösning på det akuta problemet, säger Hans Lundberg.
Under fjolvintern var Holmön utan persontrafik i 31 dagar och utan godstrafik i 49 dagar. Hittills i år handlar det om 18 isolerade dagar. Det innebär problem när det gäller försörjning av varor, men också osäkerhet om och när det är möjligt för öbor och besökare att resa.
− Det är oanständigt att Trafikverket inte har säkerställt trafiken till Holmön under hela året. Politiskt är vi helt överens om att göra vad vi kan för att underlätta för boende på Holmön. Trafiken måste fungera här och nu, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.
Hans Lindberg håller med.
– Det är ingen acceptabel lösning på lång sikt att kommunala skattepengar ska behöva användas för detta, då det är staten och Trafikverkets uppdrag, säger han.
Tillsammans med föreningen Holmöns utvecklingsforum ska kommunen nu diskutera hur man ska lösa behovet av ersättningstrafik med helikopter. Med Trafikverket pågår dessutom ett arbete för att få till en mer långsiktig lösning för fungerande transporter året om till och från Holmön.

20200214 Kerstin Eriksson, VK
Trafikverket har utökat antalet dagar som färjan ska stå stilla innan det sätter in helikoptertrafik från två till fem. Bilden är från 2019 då det även gick att ersätta färjetrafiken med en skoterled. I år är det öppet hav med omfattande drivis vilket omöjliggör en skoterled.
Foto Birger Karmehag VK.
Det har blivit en besvärlig inledning på året för de boende på Holmön. På grund av hårt väder och drivis har färjeturerna ut till Holmön i flera omgångar blivit inställda. Vid tre tillfällen har öborna i flera dagar varit utan förbindelse med fastlandet. Vid ett första tillfälle var de isolerade i fyra dygn. Vid ett andra och tredje tillfälle stod färjan stilla i två dagar.
– Eftersom det är drivis vet man aldrig när färjan kan gå, säger Joar Sandström, som bor på ön.
Trafikverket har sedan år 2020 infört nya direktiv för när en helikopter ska ersätta färjetrafiken längs Holmöleden. Enligt de nya direktiven råder numera en inställelsetid om fem arbetsdagar. Först när färjetrafiken stått stilla i fem dagar blir färjan ersatt av helikopter. Helikoptern flyger endast på vardagar och tar inte med något gods.
Fram till 2020 kunde helikopter ersätta färjan efter en eller två dagar.
– Det blev en radikal försämring. Det innebär en väldig osäkerhet om man ska försöka åka till stan eller om någon från fastlandet ska åka till ön. Vi som bor här vågar inte åka in till stan. För mig skulle det kunna sluta med att jag måste vara borta från arbete och familj i en hel vecka, säger Joar Sandström.
Isoleringen går även ut över öns butik. Intäkterna minskar och butiken riskerar att stå utan matvaror under stora delar av vintern då helikoptern inte flyger gods.
Joar Sandström berättar att det förra året gick en skoterled till Holmön som höll kommunikationen uppe när färjan stod still. Det var kommunen, länsstyrelsen och Region Västerbotten som ansvarade för leden. I år är det drivis och öppet hav. Det finns inga förutsättningar för en skoterled.
– En skoterled är långt borta om det ens händer i år, säger Joar Sandström.
Holmöns Utvecklingsforum har för att säkra trafiken försökt förhandla med Trafikverket om kortare inställelsetid för helikoptern. Joar Sandström uppger att dialogen med Trafikverket inte har lett till någon förändring. Holmöns utvecklingsforum har därför skrivit en skrivelse till Umeå kommun med en begäran om stöd för att påverka en förändring av helikoptertrafiken. Skrivelsen presenterar flera konkreta krav. Öborna vill att Trafikverket tar bort inställelsetiderna för helikoptertrafiken. Den ska sättas in så snart stopp i trafiken inträffar. Helikoptern ska frakta varor.
– Vi vänder oss till den kommun vi bor i. Den rådande situationen är en tung börda på oss, säger Joar Sandström.
Olle Norqvist, samhällsplanerare hos Umeå kommun, har handlagt Holmöns Utvecklingsforums skrivelse. Politikerna har tagit del av skrivelsen samt ett underlag med fakta och ytterligare uppgifter från öborna. Det är Trafikverket som har ansvaret för att upprätthålla trafiken till och från Holmön.
– Öborna tycker inte att Trafikverket uppfyller sina åtaganden, säger Olle Norqvist.
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott ska inom kort fatta beslut om hur de går vidare för att bidra till att trafiken fungerar till och från ön.
– Det finns lite olika alternativ för hur de mest akuta problemen kan avhjälpas, säger Olle Norqvist som ännu inte presenterar alternativen.
Camilla Kindström, Trafikverkets nationella planerare för färja och sjöfart, uppger att Trafikverkets avsikt är att även i fortsättningen sätta in helikoptern först då färjan stått stilla i fem dagar.
–De fem dagarna kommer ur en samlad avvägning av krav på tillgänglighet, kostnad. Vi vill också vara tydliga gentemot de boende på Holmön med vilka förutsättningar som gäller för när helikopter tas in. De flesta stopp brukar vara av kortare art, men med de speciella förutsättningarna som råder kan vi inte isolera de boende och därför finns möjlighet att ta in helikoptern, säger Camilla Kindström.
VK: Varför transporterar ni inte livsmedelsgods med helikoptern?
Passagerarna får naturligtvis ta med en kasse med mat men vi har inte möjlighet att sätta av plats för större gods. Helikoptern är en lösning för extraordinära tillfällen, säger Camilla Kindström.
Min rödmarkering /SN
20200211 Thorbjörn Lindberg, Holmön
Nu får det vara nog! En ny huvudman behövs omgående för Holmöleden. Trafikverkets agerande är rent stötande, regeringen måste slutligen handla.
Förslaget för Holmöns framtida transporter bör baseras på att beslutsfattarna är verksamma i färjans närområde. Region Västerbotten bör bli ny huvudman för Holmöleden och Umeå kommun driftansvarig för leden.

Med en tillbakablick på den service som erbjudits Holmöbor och besökare kan vi fastslå att beslutsfattarna inte har samrått med öborna inför de fyra tillfällen när man upphandlat färjor till leden. Demonstrationer, utredningar, och yrkanden har avlöst varandra under årens lopp, när färjor inte klarat uppdraget. Protester som klingat ohörda hos de styrande.
Baserat på ovanstående kan vi konstatera att beslutsfattarna för samfärdseln till Holmön har haft fel prioritering under de 85 år som samhällsbetald service erbjudits. De har alltid satsat på den billigaste lösningen, och inte sett till öbornas behov av en året runt fungerande trafik.
Ofta har det visat sig att de billiga lösningarna har kostat mer än att satsa på en ny och rätt färja. Trafikverkets senaste utspel att ytterligare begränsa Holmöbornas möjlighet att utveckla sitt samhälle, är upprörande.
Sedan ett drygt år tillbaka vill verket köra färjan med isrestriktioner, ingen skoterled skall stakas, helikopter sätts in först efter fem arbetsdagar, inga extraturer till festivaler och värmen i väntsal stängs av. Man åsidosätter regeringens beslut från 2007, där Vägverket åtog sig uppdraget som ensam huvudman året runt, baserat på den trafik som då var gällande.
De partners man hade i utredningen är inte ansvariga för trafiken på leden. Trafikverket använder sig nu av Holmöborna för att få sina tidigare partners att betala för ovan angivna nedskärningar av servicen på leden, vilket drabbar öborna hårt. Holmöborna har blivit gisslan mellan beslutsfattare.
Nu får det vara nog! En ny huvudman behövs omgående. Trafikverkets agerande är rent stötande, regeringen måste slutligen handla.
Genom att granska våra grannländer kan vi konstatera att beslutsfattarna där lyssnar till samhällets behov och upphandlar rätt enhet för arbetet på de olika lederna. I några av länderna får resenären betala en avgift för transporten, överskjutande kostnad betalas av respektive stat. Vi kan också konstatera att resenärerna ofta är delaktiga i beslut rörande sin färjeled, de känner bäst sitt samhälles behov och förutsättningarna på sin led.
Det är av yttersta vikt att Thage G Petersons utredning slutligen arkiveras och att en ny syn präglar det framtida förslaget på färjeförbindelse till Holmön. Som stöd i arbetet kan man dra nytta av det norska upplägget till ön Utsira. På närmare håll finns också fungerande lösningar i Västernorrland och Norrbotten, som kan ge visst stöd åt de framtida ansvariga på Holmöleden.
Per omgående bör infrastrukturministern ålägga Trafikverket att låta trafiken återgå till status quo som gällde när Trafikverket blev ansvarig för trafiken året runt år 2007. Alltså ingen serviceförsämring. Därefter påbörjas framtidssatsningen.
Förslaget för Holmöns framtida transporter bör baseras på att beslutsfattarna är verksamma i färjans närområde. Regeringen utnämner den nya huvudmannen och tillställer medel för en ny färja som byggs efter ledens förutsättningar och samhällets behov.
Framgent betalar staten de driftskostnader som årligen uppstår. Färjeresenären betalar en transportavgift för sin resa. Trafikverket åläggs att bygga lämpliga färjelägen för den nya färjan, samt att rusta vägen ned till Norrfjärdens färjeläge.
Capella behålls som reservfärja. Umeå kommun ansvarar för att ordna parkeringsutrymmen i Norrfjärden samt att investera i turistsatsningar på Holmön.

Capella i Byviken
Region Västerbotten bör bli ny huvudman för Holmöleden. I tillägg föreslås att Umeå kommun bli driftansvarig för leden och startar ett driftsbolag för färjan.
I region Västerbottens ledning bör en Holmöbo ingå, och i driftsbolaget för färjan, två personer från Holmön. Detta för att lokalt förankra beslutsfattandet.
Det är av yttersta vikt att vi nytänker och navigerar i nya vatten vad gäller Holmöleden. Nu brådskar det!
U. Thorbjörn Lindberg, sjökapten och tidigare skeppare Holmöfärjan

20211128 Öppet brev till Landshövdingen med flera
20211130 VK Uppföljande artikel

Sven Nordblad

Comments are closed.